INFORMĀCIJA DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU ĪPAŠNIEKIEM

 

Publicēts 2022.gada 26. aprīlī

 

2022. gadā SIA “Liepājas ūdens” turpina decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk-DKS) ekspluatācijas uzraudzību Liepājas pilsētā. Uzņēmums jau gada sākumā uzsāka DKS apsekošanu, lai pārbaudītu kā tiek ievērotas sistēmas ekspluatācijas prasības, galvenokārt, vai to īpašnieks ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai sistēma būtu hermētiska un tās apsaimniekošana atbilstu normatīvo aktu prasībām.

 

DKS apsaimniekošanas prasības Liepājas pilsētā nosaka divi normatīvie akti:

-          Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk MK noteikumi Nr.384);

-          Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā” (turpmāk Saistošie noteikumi).


PAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM TARIFOS

 

 

Ūdensapgāde   0,81 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Kanalizācija       1,05 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

 

Tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 43. Tarifi stājas spēkā 2022. gada 1.aprīlī.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem piemēro pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Pievienotās vērtības nodokļa likums”.

 

Ar šo lēmumu tiek atcelts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 16. decembra lēmums Nr. 142. “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.


 

SIA “Liepājas ūdens” kolektīvs sveic liepājniekus Pasaules ūdens dienā!

 

Kopš 1992. gada, pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas, 22. martā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā ūdens diena. Šogad Ūdens dienas tēma ir “Pazemes ūdens, neredzamo rādīt redzamu” (https://www.worldwaterdau.org/). Tas ir atgādinājums par vērtīgu resursu, kas atrodas burtiski mums zem kājām.

Šķiet, lai nu kā, bet ūdens uz mūsu planētas netrūkst – okeāni, jūras, ezeri, upes, strauti, minerālūdeņi, lietus, rasa, sniegs, migla un arī gruntsūdeņi, vai - pazemes ūdeņi. Ūdens krājumi uz planētas visu laiku ir relatīvi nemainīgi, taču tā patēriņš salīdzinājumā ar pagājušo gadsimtu pieaudzis 80 reižu.

Liepājnieki ūdeni saņem, vien pagriežot krānu, tomēr sākotnēji tas tiek izsūknēts no dziļurbuma akām 100-400 metru dziļumā. No tām arī sākas ūdens ceļš pie patērētāja. Liepājnieki, kuri dzīvo Jaunliepājā, Zaļajā Birzē, Tosmarē un Karostas rajonā, saņem ūdeni no Aisteres dziļurbumiem. Savukārt Vecliepājā dzīvojošie - no Otaņķu artēziskajām akām. No Otaņķiem dzeramais ūdens līdz Liepājai nonāk pa 10,5 km garu spiedvadu. Raksturīgi, ka dzeramajam ūdenim Latvijā, arī Liepājā, ir paaugstinātais dzelzs saturs. Tieši šā iemesla dēļ Liepājā ir divas ūdens bioloģiskās atdzelžošanas un dezinfekcijas iekārtas, kas nodrošina dzeramā ūdens kvalitāti.


SIA “Liepājas ūdens” ekspluatē saules elektrostacijas

Publicēts 2022.gada 25. janvārī

 

SIA “Liepājas ūdens” jau kopš 2018. gada ekspluatē divas saules elektrostacijas, kas, ņemot vērā šī brīža elektroenerģijas cenu kāpumu, ir bijis tālredzīgs lēmums, apliecinot uzņēmuma spēju raudzīties nākotnē, veiksmīgi plānot, attīstīt un ieviest viedus projektus. Viena no saules elektrostacijām ir uzstādīta Alsungas ielā 30, bet otra, kuras būvniecību pabeidza 2019. gadā, tiek ekspluatēta Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33.

 

Saules elektrostaciju notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā izbūvēja, realizējot investīciju projektu “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā” Nr. EKII-3/1”. Projekts tika realizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr.333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāžu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”, kā arī Vides investīciju fonda 2018. gada 21. decembra lēmumu Nr.3/1.

 


Aicinājums izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus

Publicēts: 2022.gada 10.janvārī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

Realizējot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, izbūvēti un ekspluatācijā pieņemti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopgarumā 8,2 km Liepājas pilsētas 59 ielās un to posmos, kur iedzīvotājiem nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Projekta īstenošanas rezultātā kopējais Liepājas pilsētas iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir nodrošināta iespēja saņemt normatīvo aktu prasībām atbilstošus centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, ir sasniedzis 99,96% no kopējā iedzīvotāju skaita Liepājā. Šis rādītājs ir viens no augstākiem Latvijā, kas liecina par to, ka gandrīz visiem iedzīvotājiem Liepājas pilsētā ir dota iespēja veidot kvalitatīvus sadzīves apstākļus.