Uzņēmums šodien

 

SIA “Liepājas ūdens” nodrošina:

  • Dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” un ES Direktīvai 98/83/EC par dzeramā ūdens kvalitāti
  • Attīrīto notekūdeņu kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un ES Direktīvai 91/271/EEC par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasībām
  • Notekūdens dūņu apstrādi atbilstoši ES Direktīvai 86/278/EEK par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas.

 

Ūdensapgāde (atvērt šeit)

Kanalizācija (atvērt šeit)