Kanalizācija

 

Centralizētās kanalizācijas pakalpojums Liepājas pilsētā tiek nodrošināti 99,9% iedzīvotāju.

  • notekūdeņu savākšanai un novadīšanai tiek ekspluatēti centralizētās kanalizācijas cauruļvadi ar kopējo garumu 221 km.
  • notekūdeņu pārsūknēšanu nodrošina 28 pārsūknēšanas stacijas. Galvenā notekūdeņu pārsūknēšanas stacija Nr.5 atrodas Alsungas ielā 31 un pārsūknē savākto notekūdeņu plūsmu uz Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām attīrīšanai. Karostas rajona notekūdeņu pārsūknēšanas stacija, kas atrodas Atmodas bulvārī, pārsūknē Karostā savāktos notekūdeņus uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
  • Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas 7 km no pilsētas centra Lībiešu ielā 33 Baltijas jūras krastā. Iekārtu rekonstrukcija notika 1998. gadā, kad tika noteikta projektētā jauda 55 000 m3/dnn, gan mehāniski, gan bioloģiski.
  • Attīrītie notekūdeņi pa 2014. gadā izbūvēto jauno izvadu tiek novadīti Baltijas jūrā 1,3 km attālumā no krasta līnijas.

Kopējais notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītais notekūdeņu apjoms ir apmēram 5,5 miljoni m3 gadā, tai skaitā ir daļa no Liepājas pilsētas lietus notekūdeņiem, kas novadīti sadzīves kanalizācijas tīklos un attiecīgi arī līdz attīrīšanas iekārtām.

Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbojās efektīvi, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes atbilstību LR normatīvo aktu un ES Direktīvu prasībām.

Nosaukums

Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l)

SV

BSP5

ĶSP

Pkop

Nkop

LR normatīvajos aktos noteiktās prasības attīrītiem notekūdeņiem

<35

<25

<125

<2

<15

Attīrīto notekūdeņu kvalitāte pirms izplūdes Baltijas jūrā

10,5

7,7

30,3

0,3

8,7

Notekūdeņi no pilsētas tālākā gala līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām aiztek 12,5 stundu laikā!

 

Smakas koncentrācijas modelēšanas rezultātu analīze (Atvērt šeit)