Realizēti projekti

 

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība

Liepājā, 6.kārta”

 

Projekta numurs: Nr.5.3.1.0/16/I/010

Realizācija: 2017. – 2020. gads

Kopējās izmaksas: 1,853 milj. EUR

Finansējums: Eiropas Savienība Kohēzijas fonds 1,326  milj. EUR (71,58%), Liepājas pilsētas pašvaldība 0,526 milj. EUR (28,42%)

Ieguvumi:

Projekta ietvaros tika realizēti divi būvdarbu līgumi un piesaistīts viss projektā paredzētais finansējums, paveicot sekojošu apjomu:

-          ekspluatācijā pieņemti 17 objekti;

-          būvdarbi paveikti 59 ielās un ielu posmos;

-          izbūvēti un atjaunoti kanalizācijas cauruļvadi 11,4 km;

-          kanalizācijas pakalpojumu pieejamība palielināta līdz 99,92%

 

 


Projekts “Pašpatēriņa saules elektrostacijas

uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtā Liepājā”

 

Projekta numurs: Nr.EKII-3/1

Realizācija: 2019. gads

Kopējās izmaksas: EUR 79 265,27

Finansējums: Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) 55 485,69 EUR, SIA “Liepājas ūdens” 23 779,58 EUR

Ieguvumi:                  

 • tiks sasniegts oglekļa dioksīda samazinājums vismaz 8545,60 kg CO2 gadā;
 • samazināsies elektroenerģijas patēriņš no centralizētās elektroapgādes sistēmas. Tas netieši, bet samazinās arī gaisa piesārņojošo vielu apjomu, kas tiktu saražots iepērkot attiecīgo elektroenerģijas daļu. Izmatojot saules enerģiju elektrības ražošanai, gaisa piesārņojošas vielas netiek radītas.
 • ieviesta viedo pilsētvides tehnoloģija, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas;
 • parādam, ka arī šādi ir iespējams mazināt negatīvo ietekmi uz vidi un ka notekūdens attīrīšanas iekārtās var tikt īstenoti projekti ar jaunākām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām.

 


Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība

Liepājā, 5.kārta

Projekta numurs: Nr.3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/001

Realizācija: 2015. gads

Kopējās izmaksas:  1,801 milj. EUR

Finansējums:  Eiropas Savienība 1,475  milj. EUR, Liepājas pilsētas pašvaldība 0,326 milj. EUR

Ieguvumi:

Projekta ietvaros tika realizēti divi būvdarbu līgumi un piesaistīts viss projektā paredzētais finansējums, paveicot sekojošu apjomu:

-          ekspluatācijā pieņemti 14 objekti;

-          būvdarbi paveikti 22 ielās un ielu posmos;

-          izbūvēti un pārbūvēti ūdensapgādes cauruļvadi 1,6 km;

-          izbūvēti un atjaunoti kanalizācijas cauruļvadi 4,1 km;

-          ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība palielināta līdz 99,23 %;

-          kanalizācijas pakalpojumu pieejamība palielināta līdz 98,88 %


Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība

Liepājā, 4.kārta

Projekta numurs: Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/002

Realizācija:  2014. - 2015. gads

Kopējās izmaksas:  1,95milj. EUR

Finansējums:  Eiropas Savienība 1,66  milj. EUR, Liepājas pilsētas pašvaldība 0,29 milj. EUR

Ieguvumi:

Projekta ietvaros tika realizēti 4 būvdarbu līgumi un piesaistīts viss projektā paredzētais finansējums, paveicot sekojošu apjomu:

-          ekspluatācijā pieņemti 7 objekti;

-          izbūvēti un pārbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadi 8,06 km garumā;

-          būvdarbi paveikti 18 ielās un ielu posmos;

-          ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība palielināta par 3 %;

-          kanalizācijas pakalpojumu pieejamība palielināta par 4 %;

-          publicitāte informatīvajā telpā - 180 reizes.


Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība

Liepājā, 3.kārta

Projekta numurs: Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/004

Realizācija: 2011.-2014.gads

Kopējās izmaksas: 18,7 milj. EUR

Finansējums:  Eiropas Savienība 16,8 milj. EUR, Liepājas pilsētas pašvaldība 1,9 milj. EUR

Ieguvumi:

 • Nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un veicināta ūdens resursu aizsardzība;
 • Samazināts ar komunāliem notekūdeņiem vidē novadīta piesārņojuma apjoms;
 • Nodrošināts, ka 2014. gadā vismaz 97% Liepājas pilsētas iedzīvotāju ir iespējas saņemt centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus;
 • Nodrošināta normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītajiem atbilstošu pakalpojumu pieejamība;
 • Uzlabota energoresursu izmantošanas efektivitāte.

Paveiktie galvenie apjomi:

 • Izbūvēti un rekonstruēti ūdensapgādes cauruļvadi 11 km kopgrumā;
 • Izbūvēti un rekonstruēti kanalizācijas cauruļvadi 22 km kopgarumā;
 • Rekonstruētas 3 notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas;
 • Izbūvēts jauns attīrīto notekūdeņu izvads Baltijas jūrā 1,5 km garumā.

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2.kārta”

Realizācija: 2006.-2009.gads

Kopējās izmaksas: 25,3 milj. EUR

Finansējums:  Eiropas Savienība 21,5 milj. Eur, SIA "Liepājas ūdens" 3,8 milj. EUR

Ieguvumi:

 • Ieviestas Eiropas Savienības vides politikas un vides likumdošanas prasības Liepājas pilsētā.

Ūdensapgādē:

 • Paaugstināta ūdensapgādes pakalpojumu kvalitāte;
 • Uzlabota pazemes dzeramā ūdens nesējslāņa aizsardzība ūdensgūtnēs;
 • Nodrošināta dabas resursu racionāla izmantošana;
 • Nodrošināta dzeramā ūdens patēriņa uzskaite, samazinātas noplūdes ūdensapgādes sistēmā;
 • Rekonstruētas sūkņu stacijas un rezervuāri;
 • Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja;
 • Palielināta ūdensapgādes sistēmu ekspluatācijas drošība un stabilitāte.

Notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā:

 • Samazināta piesārņojuma slodze uz apkārtējo vidi, tai skaitā Baltijas jūru;
 • Rekonstruētas 4 esošās kanalizācijas sūkņu stacijas;
 • Izbūvēti jauni un rekonstruēti esošie kanalizācijas cauruļvadi;
 • Veikti uzlabojumi notekūdens attīrīšanas iekārtu darbībā, stabilizēts un uzlabots attīrīšanas process;
 • Palielināta kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas drošība un stabilitāte.

Karostas rajona ūdensapgādes kanalizācijas sistēmās:

 • Likvidētas neattīrītu notekūdeņu izplūdes Tosmares kanālā un Baltijas jūrā;
 • Savākti notekūdeņu no Karostas rajona un novadīti un NAI;
 • Izbūvēti jauni un rekonstruēti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadi;
 • Uzlabots vides stāvoklis Karostā un piedāvāto pakalpojumu līmenis patērētājiem;

Palielinājies centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits.

Paveiktie galvenie apjomi:

 • Izbūvēti un rekonstruēti 16,4 km ūdensapgādes un 21,3 km kanalizācijas cauruļvadu;
 • Izbūvētas 3 jaunas un 4 rekonstruētas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas;
 • Veikta ūdensgūtņu izpēte un atjaunotas 24 dziļurbuma akas;
 • Atjaunoti 6 tīrā dzeramā ūdens rezervuāri;
 • Izbūvēts kanalizācijas spiedvads no Karostas līdz notekūdens attīrīšanas iekārtām;
 • Izbūvēts dūņu apstrādes un komposta ražošanas lauks 100x100m;
 • Veikta Baltijas jūras krasta erozijas procesu izpēte pie notekūdens attīrīšanas iekārtām un izstrādāts būvprojekts krasta aizsargbūves - būnas uzbūvei.

Projekts "2005. gada janvāra vētras seku likvidācija 1. un 2. kārta- Baltijas jūras kāpu zonas nostiprināšana, lai novērstu turpmāko kāpas eroziju jūras un viļņu ietekmē pie NAI"

Realizācija: 2006.-2007.gads

Kopējās izmaksas: 461 150,14 LVL

Finansējums:  Latvijas valdība, Eiropas Savienības Solidaritātes fonds, SIA "Liepājas ūdens"

Ieguvumi:

 • Novērsta krasta aizsargbūves sabrukšana vētras radīto seku dēļ, veikti krasta aizsargbūves atjaunošanas darbi ziemeļu galā;
 • Izbūvēts papildus gabionu krāvums, lai novērstu aizsargbūves turpmāku izskalošanu;
 • Sagatavotas tehniskās apkalpošanas instrukcijas gabionu krasta aizsardzības būvei NAI;
 • Izbūvēts 450 m garš krasta stiprinājums 2005. gada janvāra vētras seku likvidēšanai;
 • Nodrošināta kāpu zonas aizsardzība pret turpmāko kāpas eroziju vēja un jūras viļņu ietekmē pie NAI tuvāko 10 gadu laikā.

ES Kohēzijas fonda Projekts “Tehniskā palīdzība vides

sektoram Latvijā” komponente

"Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā"

Realizācija: 2003.-2006.gads

Kopējās izmaksas: 1,7 milj. EUR

Finansējums:  Eiropas Savienība, Latvijas valdība, SIA "Liepājas ūdens"

Ieguvumi:

 • Nodrošināta augstas kvalitātes projektu sagatavošana Kohēzijas fondam, lai piesaistītu investīcijas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un attīstībai;
 • Izstrādāts un ieviests ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla modelis uzņēmuma SIA "Liepājas ūdens;
 • Sagatavots ziņojums, priekšlikumi un rekomendācijas par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbības uzlabošanu un attīstību.

Projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu

rekonstrukcija Liepājas pilsētā”

Realizācija: 2000.-2008. gads

Kopējās izmaksas: 2,1 milj. LVL

Finansējums: Liepājas pilsētas pašvaldība, SIA "Liepājas ūdens"

Ieguvumi:

Rekonstruēti un izbūvēti Liepājas pilsētā:

 •  kanalizācijas cauruļvadi 6,8 km;
 •  ūdensapgādes cauruļvadi 3,2 km.

Projekts “Ūdens bioloģiskās atdzelžošanas

un dezinfekcijas iekārtas”

Realizācija:1999.-2001.gads

Kopējās izmaksas: 4,3 milj. EUR

Finansējums:  EU Phare LSIF (Liela mēroga infrastruktūras fonds)

Ieguvumi:

 • Izbūvētas divas jaunas ūdens atdzelžošanas un dezinfekcijas iekārtas;
 • Nodrošinātā dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša EP Direktīvu prasībām;
 • Nodrošināts kvalitatīvs remonta un uzturēšanas aprīkojums ūdensapgādes un kanalizācijas nozarei;
 • Pieaugusi uzņēmuma darba efektivitāte;
 • Uzlabojusies pakalpojumu kvalitāte.
     

Projekts “Liepājas vides projekts”

Realizācija:1995.-1999.gads

Kopējās izmaksas: 19,67 milj. USD

Finansējums:  Pasaules Banka, SidaNEFCO, Somijas valdība, Phare, Latvijas valsts, Liepājas pilsētas pašvaldība, SIA "Liepājas ūdens"

Ieguvumi:

 • Rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
 • Likvidētas visas neattīrītu notekūdeņu izlaides Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā;
 • Rekonstruēti un izbūvēti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadi;
 • Rekonstruētas ūdensapgādes un kanalizācijas sūkņu stacijas;
 • Iegādātas jaunas laboratorijas iekārtas un nodrošināta laboratorijas akreditācija;
 • Samazinājusies piesārņojuma slodze uz vidi;
 • Uzlabojusies pakalpojumu kvalitāte.