Svarīgi zināt

 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.384 decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošina sistēmas atbilstību noteikumu 4.punktā minētajām prasībām. 

Ja šajā termiņā decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība 4.punktā noteiktajām prasībām nav nodrošināta un nekustamajam īpašumam piegulošā ielā ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir izbūvēt pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem līdz 2021. gada 31. decembrim jāveic visi nepieciešamie pasākumi – esošās sistēmas pārbūve vai jaunas sistēmas izbūve, lai sistēma atbilstu normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.27 par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 350,00, juridiskām personām līdz EUR 1400,00.