Prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotājiem

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks: 

 • atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši MK noteikumu Nr.384 un Saistošo noteikumu prasībām;
 • atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Vides aizsardzības prasībām neatbilst tādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas izraisa vides piesārņojumu ar neattīrītiem vai daļēji attīrītiem notekūdeņiem, dūņām, fekālijām u.tml.;
 • par saviem līdzekļiem nodrošina attiecīgās sistēmas apkopi, remontu un pārbūvi;
 • nodrošina, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtai ir normatīvajos aktos noteiktie atbilstību apliecinošie dokumenti un regulāri tiek veikta attīrīšanas iekārtu tehniskā apkope;
 • nodrošina, ka notekūdeņi no septiķa vidē tiek novadīti tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu;
 • par saviem līdzekļiem nodrošina decentralizētajā kanalizācijas sistēmā savākto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldībā reģistrētam asenizatoram;
 • nodrošina, ka notekūdeņu un nosēdumu izvešana no decentralizētās kanalizācijas sistēmas notiek regulāri, ievērojot minimālo izvešanas biežumu;
 • vismaz divus gadus glabā asenizatora pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošus dokumentus, kuros uzrādīts asenizators, tā rekvizīti, adrese, kurā savākti notekūdeņi vai nosēdumi, savāktais apjoms un datums;
 • nodrošina, ka asenizatoram nodoto notekūdeņu un nosēdumu sastāvs un piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilst Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā” noteiktām prasībām;
 • ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc notikušām izmaiņām, iesniedz paziņojumu par izmaiņām iesniegumā norādītajā informācijā;
 • nodrošina SIA “Liepājas ūdens” pārstāvim piekļuvi sistēmai, lai pārbaudītu reģistrācijai iesniegto informāciju, veiktu apsaimniekošanas un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontroli un notekūdeņu un nosēdumu paraugu noņemšanu.