Apliecinājums par reģistrāciju

 

SIA ‘Liepājas ūdens” mēneša laikā izskatīs iesniegto iesniegumu. Nepieciešamības gadījumā sistēmas īpašniekam var tikt pieprasīta papildus informācija un dokumentācija.

SIA “Liepājas ūdens” trīs darba dienu laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas, nosūtīs īpašniekam uz iesniegumā norādīto pasta adresi apliecinājumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju. Apliecinājumā tiks norādīts reģistrācijas numurs un datums, kurā decentralizētā kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā. Apliecinājumā tiks norādīts arī minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas īpašniekam būs jāievēro sistēmas turpmākā apsaimniekošanā, kā arī informācija par centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu esamību nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā.

Minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas krājtvertnes, SIA “Liepājas ūdens” noteiks, ņemot vērā krājtvertnes tilpumu un ūdens patēriņu par iepriekšējo kalendāro gadu konkrētajā nekustamajā īpašumā. Aprēķinā tiks ņemta vērā arī tā informācija, kuru decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki norādīs iesniegumā - faktiskais sistēmas lietotāju skaits, patērētā ūdens apjoms, kas tiek novadīts krājtvertnē, cik regulāri decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek izmantota.

Gadījumā, ja iesnieguma veidne aizpildīta neatbilstoši, nav iesniegti nepieciešamie dokumenti, vai konstatētas citas neatbilstības, īpašniekam var tikt nosūtīts atteikums decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai. Ja saņemts reģistra uzturētāja atteikums, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks novērš atteikumā norādītās nepilnības un atkārtoti iesniedz iesniegumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai.