Aktuāli projekti

 

Projekts

Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā


Nr.


4.2.2.0/21/A/003


Investīciju programma


“Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai, piektā atlases kārta “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”. 


Izmaksas


Kopējās projekta izmaksas ir EUR 371 267,81

Projekta attiecināmās izmaksas (bez PVN) –
300 000, 00 EUR, no kurām:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85%) - 255 000,00 EUR;
 • SIA “Liepājas ūdens” (15%) - 45 000,00 EUR.


Mērķis


Uzstādīt četras saules elektrostacijas ar kopējo jaudu 348,4 kW, no tām:

 • divas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar saules paneļu jaudu vismaz 105 kW un 115,2 kW;
 • vienu ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 ar saules paneļu jaudu vismaz 77 kW;
 • vienu ūdenssaimniecības ražotnē Alsungas ielā 30 ar saules paneļu jaudu vismaz 51,2 kW;
 • saražot elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem un samazināt ogļskābās gāzes emisijas;
 • veicināt sabiedrības izpratni par saules elektrostaciju darbību un saražoto elektroenerģijas apjomu.


Īstenošanas periods


2022-2023


Ieguvumi


No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda 0,348 MW apjomā un ogļskābo gāzu samazinājums 38,617 tonnas CO2 gadā. Projekta realizācija dos iespēju SIA “Liepājas ūdens” samazināt izdevumus par elektroenerģijas iepirkšanu no centralizētās sistēmās.

 


Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai


Parakstīts līgums “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.003-1

Publicēts 2022.gada 23.maijā

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000,00 EUR un SIA “Liepājas ūdens” finansējums (15%) ir 45 000,00 EUR apmērā.

Starp SIA “Liepājas ūdens” un SIA “Saules enerģijas ieleja” ir parakstīts līgums “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.003-1.

Saskaņā ar līguma darbu apjomu SIA “Saules enerģijas ieleja” piegādās un uzstādīs divas pašpatēriņa saules elektrostacijas. Vienu no tām ar kopējo jaudu 105 kilovati paredzēts uzstādīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33, bet otru ar kopējo jaudu 77 kilovati ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17. Saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceri, saules paneļu sistēmu ar 280 saules paneļiem Lībiešu ielā 33 paredzēts novietot uz zemes, bet Ventas ielā 11/17 uz garāžas jumta tiks novietoti 206 saules paneļi.

Ir plānots, ka no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda būs 0,182 MW un aprēķinātais siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums būs 20,787 tonnas CO2 gadā. No saules elektrostacijām saražotais enerģijas apjoms nepārsniegs SIA “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības iekārtu darbībai nepieciešamo pašpatēriņa enerģijas apjomu un visa saražotā enerģija gada griezumā tiks izmantota tikai un vienīgi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Liepājas pilsētā.

Līguma realizācija dos iespēju SIA “Liepājas ūdens” samazināt izdevumus par elektroenerģijas iepirkšanu no centralizētās sistēmās, izstrādāt sabalansētu uzņēmuma budžetu, paredzot pasākumus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu stabilitātes, drošības un kvalitātes nodrošināšanai.

Līguma darbus plānots pabeigt līdz 2023. gada augustam.

 

 


Parakstīts līgums par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003” īstenošanu

Publicēts 2022.gada 16.maijā

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000,00 EUR un SIA “Liepājas ūdens” finansējums (15%) ir 45 000,00 EUR apmērā.

2022. gada 6. maijā starp SIA “Liepājas ūdens” un Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir parakstīts līgums par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003” īstenošanu.Projektu plānots realizēt Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai, piektā atlases kārta “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” ietvaros.

Projekta mērķis

 1. Samazināt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanas rezultātā radušās siltumnīcefekta emisijas.
 2. Samazināt SIA ‘Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanas izmaksas un pakalpojumu tarifa kāpumu.

Projekta apjomā ir paredzēta divu pašpatēriņa saules elektrostaciju piegāde ar uzstādīšanu. Vienu no tām ar kopējo jaudu no 105 kilovati paredzēts uzstādīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33, bet otru ar kopējo jaudu no 77 kilovati ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17.

Projekta īstenošanas periods ir plānots no 2022. gada 2. ceturkšņa līdz 2023. gada 4. ceturksnim.

 


 

Jau vairākus gadus SIA “Liepājas ūdens” iesaistās Liepājas pilsētas pašvaldības projektu realizācijā, lai izbūvētu vai atjaunotu esošos ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadus pirms ielu seguma pārbūves darbiem.

2022. gadā Liepājas pilsētas pašvaldība ir paredzējusi realizēt vairākus projektus, kuru ietvaros ir plānots atjaunot infrastruktūru sekojošas ielās vai ielu posmos:

 • Vidusceļa ielā posmā no Pļavu ielas līdz Ganību ielai - ūdensvads un kanalizācijas kolektors.

Ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūve būs iespējama tikai tādā gadījumā, ja Liepājas pilsētas pašvaldībai izdosies noslēgt būvdarbu līgumus un uzsākt ielas seguma atjaunošanu saskaņā ar plānoto. 


2022. gadā SIA “Liepājas ūdens” plāno veikt ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbus sekojošā ielās un ielu posmos: 

 • Cukura ielā posmā no Brīvības ielas līdz Cukura ielai Nr.7

Būvdarbus plānots realizēt, izmantojot SIA “Liepājas ūdens” finanšu līdzekļus. Taču projektu veiksmīga realizācija un pietiekams līdzekļu apjoms, būs atkarīgs no tā, kā uzlabosies ekonomiskā situācija valstī pēc COVID-19 izraisītās krīzes.