Decentralizētās kanalizācijas sistēmas


 

PABEIGTA DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJA

 

Liepāja, 2021. gada 13. decembris

Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā Liepājas pilsētas decentralizētās kanalizācijas sistēmā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

SIA “Liepājas ūdens”, kas Liepājā veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, iepriecina decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku atbildība.

Liepājas pilsētā 2021. gada beigās ir reģistrētas 245 decentralizētās kanalizācijas sistēmas un var teikt ka tās ir visas, kas Liepājā tiek ekspluatētas, jo tikai 5 īpašnieki nav reģistrējuši savas sistēmas dažādu apsvērumu dēļ.

Kā savos iesniegumos norāda paši īpašnieki, lielākā daļa no ekspluatācijā esošajām decentralizētām kanalizācijas sistēmām ir nehermētiskas tvertnes un tikai vienas lokālas attīrīšanas iekārtas. Visiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir nosūtīts apliecinājums par viņu sistēmu reģistrāciju Liepājas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā. Apliecinājumā ir norādītas galvenās prasības, kas jāievēro, ekspluatējot decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

SIA “Liepājas ūdens” vērš uzmanību uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku pienākumiem, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”:

  1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuru notekūdeņu krājtvertņu tehniskais stāvoklis neatbilst normatīvo aktu prasībām un tās turpmākā ekspluatācija rada kaitējumu videi un cilvēku veselībai, līdz 2023. gada 31. decembrim ir jāizbūvē pievads centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja nekustamajam īpašuma piegulstošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads;
  2. ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem līdz 2021. gada 31. decembrim jāveic visi nepieciešamie pasākumi – esošās sistēmas pārbūve vai jaunas sistēmas izbūve, lai sistēma atbilstu normatīvo aktu prasībām.

2022. gadā SIA “Liepājas ūdens” turpinās decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas uzraudzību. Uzņēmums plāno veikt apsekošanu un pārbaudīt, kā tiek ievēroti ekspluatācijas noteikumi, galvenokārt, vai īpašnieks ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai sistēma, kas tiek ekspluatētā, atbilstu normatīvo aktu prasībām – tā būtu hermētiska, notekūdeņi no tās izvesti atbilstoši apliecinājumā noteiktam skaitam, un to apliecina attiecīgi dokumenti.

SIA “Liepājas ūdens” iesaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem rast iespēju izbūvēt pievadu centralizētai kanalizācijas sistēmai, kur vien tas ir iespējams. Un iespējams tas faktiski ir visiem, jo uz šo brīdi tikai 13 īpašumiem Liepājā piegulstošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads. Jāņem vērā, ka pievada izbūves izmaksas var izrādīties mazākas nekā naudas sods par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra saistošiem noteikumiem Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā”, par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumu neievērošana var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu – fiziskām personām līdz 350 eiro, bet juridiskām personām – līdz 1400 eiro.

Varbūt tieši šobrīd ir īstais laiks, lai kopīgi ar SIA “Liepājas ūdens” speciālistiem pārrunātu pievada izbūves iespējas un pavasarī, kad laika apstākļi uzlabosies un kļūs piemērotāki būvdarbu izpildei, izbūvēt kanalizācijas pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Pievada izbūvei būs nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to, atbilstoši prasībām, parūpēsies SIA “Liepājas ūdens”. SIA “Liepājas ūdens” piedāvā iespēju kopīgi izvēlēties piemērotāko tehnisko risinājumu un materiālus, kā arī pievada izbūves darbu izmaksas segt pa daļām divu gadu laikā, ja būvdarbus pasūtīsiet veikt mūsu uzņēmumam.

Papildu informāciju varat saņemt zvanot pa telefonu 63422318 vai rakstot uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

SIA “Liepājas ūdens” izsaka pateicību visiem tiem liepājniekiem, kuri ir izrādījuši pilsonisko un lokālpatriotisko atbildību un ir reģistrējuši savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu. Ceram, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu skaits jaunajā gadā samazināsies un mēs kopīgiem spēkiem uzlabosim vidi Liepājas pilsētā!


 

2017. gada 1. jūlijā SIA “Liepājas ūdens” uzsāka Liepājas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju.

2018. gada 27. jūnijā Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (atvērt šeit)

2019. gada 20. decembrī Liepājas pilsētas dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā” (atvērt šeit)

2019. gada 18. jūnijā SIA “Liepājas ūdens” un Liepājas pilsētas pašvaldība noslēdza deleģēšanas līgumu saskaņā, ar kuru, LU tiek deleģēts veikt no pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus, tai skaitā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu un decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli.

SIA “Liepājas ūdens” plāno veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanu, lai pārbaudītu, kā tiek ievērotas decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasības. Īpašniekiem savlaicīgi tiks nosūtīta vēstule ar informāciju. Uzņēmuma pārstāvis sazvanīsies ar decentralizētas kanalizācijas sistēmas īpašnieku, lai vienotos par apsekošanai piemērotāko laiku.