PABEIGTA DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJA

Liepāja, 2021. gada 13. decembris

 

Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā Liepājas pilsētas decentralizētās kanalizācijas sistēmā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

SIA “Liepājas ūdens”, kas Liepājā veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, iepriecina decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku atbildība.

Liepājas pilsētā 2021. gada beigās ir reģistrētas 245 decentralizētās kanalizācijas sistēmas un var teikt ka tās ir visas, kas Liepājā tiek ekspluatētas, jo tikai 5 īpašnieki nav reģistrējuši savas sistēmas dažādu apsvērumu dēļ.


Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas pieredzes semināri

Publicēts: 2021.gada 1.decembrī

 

Kā daudzi liepājnieki jau zina, SIA “Liepājas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) jau kopš 2006. gada, sajaucot notekūdeņu dūņas ar dažādiem pildmateriāliem, tiek veidots komposts.

Komposts ir pilnvērtīgs mēslojums un ir izmantojams augsnes bagātināšanai – lauksaimniecībā, arī apzaļumošanā. Tas bagātina augsni ar fosforu, slāpekli un citiem mikroelementiem un uzlabo augsnes sastāvu. Komposta priekšrocības ir tādas, ka tas ir jau gatavs lietošanai, un tam vairs nav vajadzīgas nekādas piedevas.


Elektroenerģijas cenas un ūdenssaimniecības pakalpojumi

Publicēts: 2021.gada 11.novembrī

 

SIA “Liepājas ūdens”, tāpat kā daudziem citiem uzņēmumiem, kuri ražošanā vai pakalpojumu nodrošināšanā izmanto elektroenerģiju, strauji pieaug izmaksas. Pēdējā pusgada laikā biržās novērojamās elektroenerģijas cenas ir nebijuši augstas un tās joprojām turpina augt.

Lielu daļu uzņēmuma izmaksu veido tieši maksa par elektroenerģiju – elektrība nepieciešama gan ūdensgūtvēs, iegūstot ūdeni no zemes dzīlēm un novadot to tālāk pie patērētājiem, gan savācot sadzīves kanalizācijas notekūdeņus, attīrot tos un izvadot attīrītos notekūdeņus jūrā.

Visiem jau zināms, ka kopējās elektroenerģijas izmaksas veido trīs komponentes – elektrības cena, tās piegādes izmaksas un obligātā iepirkuma komponente (OIK). Šobrīd tā daļa, kas strauji pieaug ir tieši pašas elektrības cena, savukārt, piegādes izmaksas un OIK paliek nemainīgas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātajiem AS “Sadales tīkls” tarifiem. Šie tarifi ir apstiprināti līdz 2024. gada 31. decembrim.


Liepājas energoefektivitātes nedēļa

 

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” no 13. – 17. septembrim Liepājā organizē informatīvu un izglītojošu bezmaksas pasākumu ciklu “Liepājas energoefektivitātes nedēļa”. Cikla mērķi ir veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un gudru enerģijas resursu izmantošanu.

Šī pasākuma ietvaros 15. septembrī norisinājās seminārs "Sabiedrības ilgtspēja un zaļā domāšana caur Liepājas prizmu" un paneļdiskusija "Vai, mainot paradumus, mēs spēsim apturēt klimata pārmaiņas", kurā par uzņēmuma SIA “Liepājas ūdens” pieredzi un darbību pastāstīja uzņēmuma direktora vietnieks Uldis Ķepals.

Savā prezentācijā U.Ķepals klausītājus iepazīstināja ar uzņēmuma mērķiem un galvenajiem darbības un attīstības virzieniem, modernu, videi draudzīgu tehnoloģiju ekspluatāciju un taupīgu dabas resursu izmantošanu. Tāpat pastāstīja par iegūto pieredzi un rezultātiem, uzņēmumā ieviešot alternatīvu elektroenerģijas iegūšanas veidu, proti – uzstādot saules elektrostacijas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) un dzeramā ūdens otrā pacēluma sūkņu stacijā Alsungas ielā.

 


  SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

 

Realizējot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, izbūvēti un ekspluatācijā pieņemti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopgarumā 8,2 km Liepājas pilsētas 59 ielās un to posmos, kur iedzīvotājiem nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Projekta īstenošanas rezultātā kopējais Liepājas pilsētas iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir nodrošināta iespēja saņemt normatīvo aktu prasībām atbilstošus centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, jau sasniedzis 99,96% no kopējā iedzīvotāju skaita Liepājā. Šis rādītājs ir viens no augstākiem Latvijā, kas liecina par to, ka gandrīz visiem iedzīvotājiem Liepājas pilsētā ir dota iespēja veidot kvalitatīvus sadzīves apstākļus.

Ja esat nolēmuši uzlabot savus sadzīves apstākļus, saņemt kvalitatīvus centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, jums ir jāsper tikai trīs soļi!