SIA “Liepājas ūdens” kanalizācijas tīklos notikusi apjomīga avārija

Publicēts: 2019. gada 12. augustā

 

Naktī uz 12. augustu pie kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas Zemnieku ielā 20 iebruka kanalizācijas kolektors, paralizējot kanalizācijas sūkņu stacijas darbību. Šobrīd norit avārijas seku likvidēšanas darbi, līdz ar to slēgta satiksme Zemnieku ielā no Esperanto ielas līdz Tirgus ielai, aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem.

Iebrukušais kanalizācijas kolektors izraisījis apjomīgu avāriju, tāpēc SIA “Liepājas ūdens” kanalizācijas noplūdes seku ātrai un efektīvai novēršanai mobilizējusi gan savus darbiniekus, gan piesaistījusi citus dienestus, kas palīdz likvidēt pašu avāriju un ierobežo iespējamās kaitējuma sekas videi.

Šobrīd notiek kanalizācijas kolektora avārijas novēršanas darbi, notekūdeņus pa apvadlīnijām novadot kanalizācijas sūkņu stacijā. “Liepājas ūdens” veic nepieciešamās darbības un ievēro prasības, lai kaitējums apkārtējai videi būtu minimāls.

Notikusī avārija neietekmē pakalpojuma nodrošinājumu “Liepājas ūdens” klientiem. Uzņēmums informēs sabiedrību par normālas darbības atjaunošanos pilsētas kanalizācijas tīklos.

 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS IZMAIŅAS (ATVĒRT ŠEIT)

 


UZSĀKTA DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJA!

Aktualizēts: 2019.gada 19.novembrī

 

Liepājas pilsētā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju veic un reģistru uztur SIA “Liepājas ūdens”.

Šī gada jūlijā SIA “Liepājas ūdens” ir uzsākusi decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām reģistra izveide jāpabeidz līdz 2021.gada 31. decembrim.

1. Kādi normatīvie akti nosaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju?

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka divi normatīvie akti:

1) Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (tekstā MK noteikumi Nr.384);

2) Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā” (tekstā Saistošie noteikumi).

2. Kam ir pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu?

Saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā Liepājas pilsētas teritorijā atrodas:

1) rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāk par 5 m3/diennaktī;

2) septiķis - ar divām vai vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš ir izbūvēts, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

3) notekūdeņu krājtvertnes – jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kurā uzkrājās neattīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

3. Kādi dokumenti jāiesniedz?

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ir jāiesniedz iesniegums (ATVĒRT ŠEIT), atbilstoši SIA “Liepājas ūdens” interneta mājas lapā www.liepajas-udens.lv vai administratīvajā ēkā K.Valdemāra ielā 12 pieejamai iesnieguma veidnei.

Iesniegumu var iesniegt personiski, nosūtot pa pastu uz adresi K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, vai elektroniski uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iesniegumam jāpievieno īpašuma piederību apliecinošs dokuments un esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehniskā dokumentācija. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka rīcībā nav tehniskās dokumentācijas, īpašnieks nodrošina, ka atbilstošs komersants apseko minēto sistēmu un izdod apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai.

Ja vienam īpašniekam pieder vairākas šādas sistēmas vienā nekustamajā īpašumā vai vairāki īpašumi, kuros ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, tad īpašnieka pienākums ir reģistrēt visas īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, par katru īpašumu iesniedzot atsevišķu iesniegumu.

4. Kas notiks pēc dokumentu iesniegšanas?

SIA ‘Liepājas ūdens” mēneša laikā izskatīs iesniegto iesniegumu. Nepieciešamības gadījumā sistēmas īpašniekam var tikt pieprasīta papildus informācija un dokumentācija.

SIA “Liepājas ūdens” plāno veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanu, lai pārbaudītu iesniegto informāciju, kā arī lai pārliecinātos dabā par savā rīcībā esošo datu pareizību. Īpašniekiem tiks nosūtīta vēstule ar informāciju par plānoto decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsekošanu.

SIA “Liepājas ūdens” trīs darba dienu laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas, nosūtīs īpašniekam uz iesniegumā norādīto pasta adresi apliecinājumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju. Apliecinājumā tiks norādīts reģistrācijas numurs un datums, kurā decentralizētā kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā. Apliecinājumā tiks norādīts arī minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas īpašniekam būs jāievēro sistēmas turpmākā apsaimniekošanā, kā arī informācija par centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu esamību nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā.

Gadījumā, ja iesnieguma veidne aizpildīta neatbilstoši, nav iesniegti nepieciešamie dokumenti, vai konstatētas citas neatbilstības, īpašniekam var tikt nosūtīts atteikums decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai. Ja saņemts reģistra uzturētāja atteikums, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks novērš atteikumā norādītās nepilnības un atkārtoti iesniedz iesniegumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai.

5. Kā tiks aprēķināts notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālais biežums?

Minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas krājtvertnes, SIA “Liepājas ūdens” noteiks, ņemot vērā krājtvertnes tilpumu un ūdens patēriņu par iepriekšējo kalendāro gadu konkrētajā nekustamajā īpašumā. Aprēķinā tiks ņemta vērā arī tā informācija, kuru decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki norādīs iesniegumā - faktiskais sistēmas lietotāju skaits, patērētā ūdens apjoms, kas tiek novadīts krājtvertnē, cik regulāri decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek izmantota.

Minimālais izvešanas biežums no skeptiķa normatīvajos aktos ir noteikts ne retāk kā reizi gadā.

Minimālo notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, SIA “Liepājas ūdens” noteiks, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem gadījumos, ja īpašnieka rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

6. Kā tiks noteikts faktiskais ūdens patēriņš īpašumā?

Faktiskais ūdens patēriņš īpašumā, kurā lieto decentralizēto kanalizācijas sistēmu, tiks noteikts ņemot vērā Saistošos noteikumos noteikto:

1) ja notekūdeņu vai nosēdumu krājtvertnes īpašnieka nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad tiek ņemts vērā patērētā ūdens daudzums, ko fiksējis ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts;

2) ja notekūdeņu vai nosēdumu krājtvertnes īpašnieka nekustamajā īpašumā tiek izmantota vietējā ūdensapgāde, tad tiek ņemts vērā patērētā ūdens daudzums, ko ir fiksējis ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts, kas uzstādīts uz vietējā ūdens ieguves avota. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei;

3) ja notekūdeņu vai nosēdumu krājtvertnes īpašnieks ūdensapgādei izmanto ūdeni no brīvkrāna, tad pielieto Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.

7. Kādas prasības jāievēro decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem?

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks:

1) atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši MK noteikumu Nr.384 un Saistošo noteikumu prasībām;

2) atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Vides aizsardzības prasībām neatbilst tādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas izraisa vides piesārņojumu ar neattīrītiem vai daļēji attīrītiem notekūdeņiem, dūņām, fekālijām u.tml.

3) par saviem līdzekļiem nodrošina attiecīgās sistēmas apkopi, remontu un pārbūvi;

4) nodrošina, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtai ir normatīvajos aktos noteiktie atbilstību apliecinošie dokumenti un regulāri tiek veikta attīrīšanas iekārtu tehniskā apkope;

5) nodrošina, ka notekūdeņi no septiķa vidē tiek novadīti tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu;

6) par saviem līdzekļiem nodrošina decentralizētajā kanalizācijas sistēmā savākto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldībā reģistrētam asenizatoram;

7) nodrošina, ka notekūdeņu un nosēdumu izvešana no decentralizētās kanalizācijas sistēmas notiek regulāri, ievērojot minimālo izvešanas biežumu;

8) vismaz divus gadus glabā asenizatora pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošus dokumentus, kuros uzrādīts asenizators, tā rekvizīti, adrese, kurā savākti notekūdeņi vai nosēdumi, savāktais apjoms un datums;

9) nodrošina, ka asenizatoram nodoto notekūdeņu un nosēdumu sastāvs un piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilst Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā” noteiktām prasībām;

10) ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc notikušām izmaiņām, iesniedz paziņojumu par izmaiņām iesniegumā norādītajā informācijā;

11) nodrošina SIA “Liepājas ūdens” pārstāvim piekļuvi sistēmai, lai pārbaudītu reģistrācijai iesniegto informāciju, veiktu apsaimniekošanas un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontroli un notekūdeņu un nosēdumu paraugu noņemšanu.

8. Kādi pasākumi jāveic decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības?

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.384 decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošina sistēmas atbilstību noteikumu 4.punktā minētajām prasībām. Ja šajā termiņā decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība 4.punktā noteiktajām prasībām nav nodrošināta un nekustamajam īpašumam piegulošā ielā ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir izbūvēt pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem līdz 2021. gada 31. decembrim jāveic visi nepieciešamie pasākumi – esošās sistēmas pārbūve vai jaunas sistēmas izbūve, lai sistēma atbilstu normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem, par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 350,00, juridiskām personām līdz EUR 1400,00.

9. Kāds ir ieguvums no decentralizētās kanalizācija sistēmas reģistrācijas?

Reģistra izveide un noteiktās decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, ka visi notekūdeņi no šādām sistēmām tiek izvesti uz notekūdens attīrīšanas iekārtām un attīrīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaite, to ekspluatācija atbilstoši prasībām, būtiski samazinās vides piesārņojuma risku ar neattīrītiem notekūdeņiem.

Vide Liepājā kļūs tīrāka, uzlabosies dzīves apstākļi un mūsu pilsētā būs vislabākā vieta dzīvošanai!

10. Papildus informācija

Papildus informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt SIA “Liepājas ūdens” K.Valdemāra ielā 12, tel. 63423417, e-pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem varētu noderēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavots materiāls “Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai”. Ieteikumi ir sagatavoti ar mērķi iedzīvotājiem sniegt vienkāršu un saprotamu informāciju par iedzīvotāju atbildību un nepieciešamajām darbībām, ievērojot MK noteikumu Nr.384 prasības. Ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs, taču tie paredzēti, lai iedzīvotāji varētu lietot jau esošās decentralizētas kanalizācijas sistēmas, ievērojot un veicot pasākumus, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības prasībām. Ieteikumos atradīsiet arī informāciju, kādu decentralizēto kanalizācijas sistēmu labāk izvēlēties atbilstoši teritorijas platībai un īpatnībām, mājas iedzīvotāju skaitam un izmaksām, kā šo sistēmu ierīkot un uzturēt.


Saistītie raksti:

DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU APSAIMNIEKOŠANA LIEPĀJĀ (Publicēts: 2019.gada 19.decembrī)

 

 


Uzsākti būvdarbi līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta” ietvaros

Publicēts: 2019.gada 8.jūnijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju.  Projekta  kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

SIA “Liepājas ūdens” šī gada agrā pavasarī ar būvuzņēmēju AS “UPB” noslēdza būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta”. Kopā ir paredzēts izbūvēt apmēram 3,2 km jaunus kanalizācijas cauruļvadus Liepājas pilsētas ielās un ielu posmos, kur līdz šim nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi.

 


Noslēgts līgums “Pašpatēriņa saules elektrostacijas piegāde ar uzstādīšanu notekūdens attīrīšanas iekārtās, Liepājā” ar SIA “IMRE” par tā realizāciju

Publicēts: 2019.gada 29.maijā

 

SIA “Liepājas ūdens” 2019. gada 28. februārī noslēdza trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā”, Nr. EKII-3/1 īstenošanu. Projekts tiks līdzfinansēts no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta 70% apjomā no attiecināmām izmaksām. Pārējo projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu nodrošinās SIA “Liepājas ūdens” no saviem līdzekļiem.

 


Aicinājums izmantot iespēju saņemt centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 

Publicēts: 2019.gada 22.maijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju.  Projekta  kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

Realizējot ES Kohēzijas līdzfinansēto projektu, izbūvēti un ekspluatācijā pieņemti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopgarumā 8,2 km Liepājas pilsētas 39 ielās un to posmos, kur iedzīvotājiem nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Tagad šī iespēja ir, par ko SIA “Liepājas ūdens” ir informējis arī iedzīvotājus, izsūtot vēstules.

SIA “Liepājas ūdens” lūdz nekustamā īpašuma īpašniekus, kuri vēl nesaņem sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, izbūvēt pievadu centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas cauruļvadiem un izmantot iespēju lietot kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā.