Cienījamais klient!

 

SIA “Liepājas ūdens” mūsu abonentiem nodrošina nepārtrauktus sabiedriskos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Ievērojot drošības rekomendācijas, aicinām iespēju robežās izmantot attālinātos saziņas līdzekļus. Tikšanās klātienē – iepriekš vienojoties:

  • Abonentu daļa – 63484977
  • Tehniskā daļa – 63422318
  • Sekretāre - 63423417
  • rakstot uz e-pastu – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ja vēlaties atstāt uzņēmumam jebkāda veida dokumentāciju, lūdzam to ievietot pasta kastītē pie uzņēmuma ārdurvīm.

Nodot ūdensskaitītāja rādījumu lūdzam pa telefonu vai pa e-pastu, vai iemetot zīmīti ar rādījumu pie durvīm novietotā pasta kastītē.

Paldies par sapratni un atsaucību!


ATKĀRTOTS AICINĀJUMS IZBŪVĒT PIEVADU CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

Punlicēts 2022.gada 28.aprīlī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

 

Pēc projekta būvdarbu pabeigšanas, laika periodā no 2019. gada līdz 2021. gada beigām pievadu no saviem īpašumiem jaunizbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir izbūvējuši un sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu ir noslēguši vairāk kā 450 patērētāji. SIA “Liepājas ūdens” novērtē iedzīvotāju atsaucību, taču uz šo brīdi vēl ir daudz tādu īpašumu, kuros tiek ekspluatētas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk DKS).

 

SIA “Liepājas ūdens” atkārtoti aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuri vēl nesaņem sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, izbūvēt pievadu centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas cauruļvadiem un izmantot iespēju lietot kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā.


INFORMĀCIJA DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU ĪPAŠNIEKIEM

 

Publicēts 2022.gada 26. aprīlī

 

2022. gadā SIA “Liepājas ūdens” turpina decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk-DKS) ekspluatācijas uzraudzību Liepājas pilsētā. Uzņēmums jau gada sākumā uzsāka DKS apsekošanu, lai pārbaudītu kā tiek ievērotas sistēmas ekspluatācijas prasības, galvenokārt, vai to īpašnieks ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai sistēma būtu hermētiska un tās apsaimniekošana atbilstu normatīvo aktu prasībām.

 

DKS apsaimniekošanas prasības Liepājas pilsētā nosaka divi normatīvie akti:

-          Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk MK noteikumi Nr.384);

-          Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā” (turpmāk Saistošie noteikumi).


PAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM TARIFOS

 

 

Ūdensapgāde   0,81 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Kanalizācija       1,05 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

 

Tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 43. Tarifi stājas spēkā 2022. gada 1.aprīlī.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem piemēro pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Pievienotās vērtības nodokļa likums”.

 

Ar šo lēmumu tiek atcelts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 16. decembra lēmums Nr. 142. “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.


 

SIA “Liepājas ūdens” kolektīvs sveic liepājniekus Pasaules ūdens dienā!

 

Kopš 1992. gada, pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas, 22. martā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā ūdens diena. Šogad Ūdens dienas tēma ir “Pazemes ūdens, neredzamo rādīt redzamu” (https://www.worldwaterdau.org/). Tas ir atgādinājums par vērtīgu resursu, kas atrodas burtiski mums zem kājām.

Šķiet, lai nu kā, bet ūdens uz mūsu planētas netrūkst – okeāni, jūras, ezeri, upes, strauti, minerālūdeņi, lietus, rasa, sniegs, migla un arī gruntsūdeņi, vai - pazemes ūdeņi. Ūdens krājumi uz planētas visu laiku ir relatīvi nemainīgi, taču tā patēriņš salīdzinājumā ar pagājušo gadsimtu pieaudzis 80 reižu.

Liepājnieki ūdeni saņem, vien pagriežot krānu, tomēr sākotnēji tas tiek izsūknēts no dziļurbuma akām 100-400 metru dziļumā. No tām arī sākas ūdens ceļš pie patērētāja. Liepājnieki, kuri dzīvo Jaunliepājā, Zaļajā Birzē, Tosmarē un Karostas rajonā, saņem ūdeni no Aisteres dziļurbumiem. Savukārt Vecliepājā dzīvojošie - no Otaņķu artēziskajām akām. No Otaņķiem dzeramais ūdens līdz Liepājai nonāk pa 10,5 km garu spiedvadu. Raksturīgi, ka dzeramajam ūdenim Latvijā, arī Liepājā, ir paaugstinātais dzelzs saturs. Tieši šā iemesla dēļ Liepājā ir divas ūdens bioloģiskās atdzelžošanas un dezinfekcijas iekārtas, kas nodrošina dzeramā ūdens kvalitāti.