Elektroenerģijas cenas un ūdenssaimniecības pakalpojumi

Publicēts: 2021.gada 11.novembrī

 

SIA “Liepājas ūdens”, tāpat kā daudziem citiem uzņēmumiem, kuri ražošanā vai pakalpojumu nodrošināšanā izmanto elektroenerģiju, strauji pieaug izmaksas. Pēdējā pusgada laikā biržās novērojamās elektroenerģijas cenas ir nebijuši augstas un tās joprojām turpina augt.

Lielu daļu uzņēmuma izmaksu veido tieši maksa par elektroenerģiju – elektrība nepieciešama gan ūdensgūtvēs, iegūstot ūdeni no zemes dzīlēm un novadot to tālāk pie patērētājiem, gan savācot sadzīves kanalizācijas notekūdeņus, attīrot tos un izvadot attīrītos notekūdeņus jūrā.

Visiem jau zināms, ka kopējās elektroenerģijas izmaksas veido trīs komponentes – elektrības cena, tās piegādes izmaksas un obligātā iepirkuma komponente (OIK). Šobrīd tā daļa, kas strauji pieaug ir tieši pašas elektrības cena, savukārt, piegādes izmaksas un OIK paliek nemainīgas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātajiem AS “Sadales tīkls” tarifiem. Šie tarifi ir apstiprināti līdz 2024. gada 31. decembrim.


Liepājas energoefektivitātes nedēļa

 

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” no 13. – 17. septembrim Liepājā organizē informatīvu un izglītojošu bezmaksas pasākumu ciklu “Liepājas energoefektivitātes nedēļa”. Cikla mērķi ir veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un gudru enerģijas resursu izmantošanu.

Šī pasākuma ietvaros 15. septembrī norisinājās seminārs "Sabiedrības ilgtspēja un zaļā domāšana caur Liepājas prizmu" un paneļdiskusija "Vai, mainot paradumus, mēs spēsim apturēt klimata pārmaiņas", kurā par uzņēmuma SIA “Liepājas ūdens” pieredzi un darbību pastāstīja uzņēmuma direktora vietnieks Uldis Ķepals.

Savā prezentācijā U.Ķepals klausītājus iepazīstināja ar uzņēmuma mērķiem un galvenajiem darbības un attīstības virzieniem, modernu, videi draudzīgu tehnoloģiju ekspluatāciju un taupīgu dabas resursu izmantošanu. Tāpat pastāstīja par iegūto pieredzi un rezultātiem, uzņēmumā ieviešot alternatīvu elektroenerģijas iegūšanas veidu, proti – uzstādot saules elektrostacijas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) un dzeramā ūdens otrā pacēluma sūkņu stacijā Alsungas ielā.

 


  SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

 

Realizējot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, izbūvēti un ekspluatācijā pieņemti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopgarumā 8,2 km Liepājas pilsētas 59 ielās un to posmos, kur iedzīvotājiem nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Projekta īstenošanas rezultātā kopējais Liepājas pilsētas iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir nodrošināta iespēja saņemt normatīvo aktu prasībām atbilstošus centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, jau sasniedzis 99,96% no kopējā iedzīvotāju skaita Liepājā. Šis rādītājs ir viens no augstākiem Latvijā, kas liecina par to, ka gandrīz visiem iedzīvotājiem Liepājas pilsētā ir dota iespēja veidot kvalitatīvus sadzīves apstākļus.

Ja esat nolēmuši uzlabot savus sadzīves apstākļus, saņemt kvalitatīvus centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, jums ir jāsper tikai trīs soļi!


Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) uzsākts notekūdeņu monitorings COVID-19 izplatības noteikšanai

 

Publicēts 2021.gada 27.jūlijā

Liepāja ir viena no sešām Latvijas pilsētām, kur Valsts zinātniskais institūts “BIOR”, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, uzsācis notekūdeņu monitoringu SARS-CoV-2 klātbūtnes identifikācijai, lai savlaicīgi prognozētu slimības uzliesmojumus apdzīvotās vietās.

Izstrādātā notekūdeņu monitoringa metode ļaus noteikt un paredzēt vīrusa izplatību konkrētos valsts reģionos, kā arī, iespēju robežās identificēt jaunu vīrusa mutāciju parādīšanos. Līdz šim pasaulē nav pietiekami izpētīta koronavīrusa izplatība vidē, tā izdzīvošanas ilgums, iedarbības mehānismi uz cilvēkiem un dzīvniekiem.

Notekūdeņu paraugu ņemšanu organizē un koordinē RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija, paraugu ņemšanu Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās veic SIA “Liepājas ūdens” darbinieki, bet paraugu transportēšanu un analīzes koordinē “BIOR”, savukārt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (LBMC) veiks nepieciešamo vīrusa variantu sekvenēšanu.

 


PAZIŅOJUMS

Karostas ūdenstornī darbu uzsāk mākslinieki

Publicēts 2021. gada 14. jūnijā

 

Karostas festivāla ietvaros ūdenstornī mākslinieki jau tradicionāli ne tikai izstādīs savus darbus, bet uz vietas radīs arī jaunus, nododot tos interesentu vērtējumam. Šogad festivāla tēma ir “SAPNIS. Sapnis par nākotni”. Karostas festivāla pasākumi notiks visas vasaras garumā, pielāgojoties nepieciešamajiem ierobežojumiem, ko nosaka epidemioloģiskā situācija valstī. Karostas festivālu organizē Karostas glābšanas biedrība. Sīkāk par festivālu kopumā varat izlasīt šeit: https://www.liepaja.lv/karostas-festivals-2021-ir-sacies/

 

Darbu Karostas ūdenstornī jau ir uzsācis tēlnieks Egons Peršēvics, gleznotāji Andris Vītoliņš, Atis Jākobsons un Elīna Zunde. Mākslinieki uz Karostas ūdenstorni ir atveduši savas izstādes. Tās un Karostas festivālā tapušos darbus, kā arī Egona Peršēvica veidoto skulptūru, varēs apskatīt visu vasaru. Apmeklētāji varēs aplūkot ne tikai tapušos mākslas darbus, bet arī darbu radīšanas procesu.

 

Mākslinieki Karosta ūdenstornī turpinās strādāt arī pēc Karostas festivāla oficiālā noslēguma.

 

Interesenti Karostas ūdenstorni var apmeklēt sekojošos laikos:

Karostas festivāla laikā no 15.06.2021. līdz 19.06.2021.

- Darba dienās un sestdien no plkst.12:00 līdz 19:00, iepriekš zvanot uz 29930936;

Visas vasaras garumā no 21.06.2021.

- Darba dienās no plkst.15:00 līdz plkst.18:00

- Brīvdienās no plkst.12:00 līdz 16:00, iepriekš zvanot uz 29930936