Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem 2023. gadā ir jāsasparojas!

kanal.jpg

Publicēts 2023. gada 30. aprīlī

 

SIA “Liepājas ūdens”, kas uztur Liepājas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk DKS) reģistru un pārbauda šo sistēmu ekspluatāciju, atgādina, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, DKS īpašniekam līdz 2023. gada 31. decembrim ir jāizbūvē pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, izņemot gadījumu, ja DKS ir nodrošināts hermētiskums un tā tiek apsaimniekota atbilstoši prasībām.

 

SIA “Liepājas ūdens”, tai skaitā realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētus projektus, pēdējos 10 gados Liepājā ir izbūvējusi vairāk kā 30 km jaunus centralizētās kanalizācijas cauruļvadus ar atzariem līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. Pēc pašreizējiem datiem, centralizētās kanalizācijas pakalpojumi Liepājas pilsētā ir nodrošināti 99,96 % iedzīvotāju un tikai 13 īpašumiem piegulstošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads.

 

Tas nozīmē, ka faktiski visiem DKS īpašniekiem ir jāizbūvē kanalizācijas pievads centralizētajai kanalizācijas sistēmai! Un tas ir jāizbūvē šogad!


SIA “ Liepājas ūdens” rīko kustamas mantas (mutisku) izsoli

Publicēts: 2023.gada 26. aprīlī

 

Izsoles priekšmets: automašīna VW LT46, valsts reģistrācijas Nr. GO3950, 1.reģistrācijas datums 2006.gads.

Automašīnu var apskatīt: SIA “Liepājas ūdens” teritorijā Ventas ielā 11/17, darba dienās no pulksten 08:00 līdz pulksten 17:00 (piektdienās no pulksten 08:00 līdz pulksten 14:00), iepriekš piezvanot tālruni 29697822, kontaktpersona Māris Pūris.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.liepajas-udens.lv.

Pieteikumu reģistrācija:līdz 2023.gada 9.maijam plkst.10:00 telefoniski pie SIA “Liepājas ūdens” sekretāres-referentes (darba dienās no pulksten 08:00 līdz pulksten 17:00 (piektdienās no pulksten 08:00 līdz pulksten 14:00)) pa tālruni 63423417 vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. norādot vārdu, uzvārdu (juridiska persona – nosaukumu), personas kodu (juridiska persona – reģistrācijas numuru), adresi.

Izsoles norises vieta: SIA “Liepājas ūdens” teritorijā Ventas ielā 11/17, 2023. gada 10.maijā pulksten 10:00.

Izsolāmas mantas nosacītā cena (ar PVN): EUR 3 200,00 (trīs tūkstoši divi simts euro), lai piedalītos izsolē iemaksājama nodrošinājuma nauda EUR 50,00 (piecdesmit euro), līdz šā gada 9.maijam AS Luminor Bank Latvijas filiāle bankas konta Nr. LV15RIKO0002010306502.

Samaksa par kustamās mantas iegādi veicama septiņu dienu laikā no izsoles norises dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI (atvērt šeit)


Laiks izbūvēt pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

 

Publicēts 2023. gada 11. aprīlīIMG 0285 1

 

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, Liepājā ievērojami ir uzlabojusies centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamība. Šobrīd brīdi 99,96% Liepājas pilsētas iedzīvotāju ir iespēja sadzīves kanalizācijas notekūdeņus novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Centralizēti savāktie notekūdeņi tiek attīrīti Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās atbilstoši vides aizsardzības prasībām, mazinot notekūdeņu novadīšanas radīto risku ūdenstilpnēm. Attīrīto notekūdeņu kvalitāte tiek regulāri kontrolēta pirms to novadīšanas Baltijas jūrā.


Turpinās saules elektrostaciju uzstādīšanas darbi SIA “Liepājas ūdens” objektos 

Publicēts 2023. gada 4. aprīlīS-paneli 1

SIA “Liepājas ūdens”, realizējot iepriekš minēto projektu, uzstāda četras saules elektrostacijas vairākos uzņēmuma ūdenssaimniecības objektos. Divas no tām būs Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33, viena ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17 un viena Alsungas ielā 30.

Lai gan pavasaris šogad īpaši nesteidzas, saule savu darbu jau veic. Saules elektrostacijas montāžas darbi un visas pārbaudes Ventas ielā jau pabeigtas. Jau februārī ir saražotas 1947 kWh, savukārt martā – 4058 kWh elektroenerģijas. Saules paneļi ir uzstādīti uz autotransporta garāžas jumta, kopā 206 gabali ar saules paneļu kopējo jaudu 77 kW. Objekts Būvvaldē nodots ekspluatācijā, un no AS “Sadales tīkli” saņemta atļauja paralēlam darbam ar elektroapgādes sistēmu.


Informācija iedzīvotājiem

IMG 6882-min 2

Publicēts 2023. gada 4. aprīlī

 

Ikviens būs pamanījis, ka šobrīd Liepājā notiek liela rosība, tiek veikti vairāki nozīmīgi būvdarbi dažādās pilsētas vietās. Tas lielā mērā iespaido
arī ūdensapgādes sistēmu. Samērā bieži nākas pārtraukt ūdens padevi, jo būvdarbu laikā vienlaicīgi tiek sakārtotas arī apakšzemes komunikācijas, rekonstruēti atsevišķi cauruļvadu posmi vai pārbūvēti ēku pievadi. Kaut šie pārtraukumi bieži vien ir īslaicīgi, brīžos, kad tiek pārtraukta ūdens padeve maģistrālajos ūdensapgādes tīklos, iespējami ūdens uzduļķojumi. Rūsa, kas ir nogulsnējusies ūdensvados, uzduļķojas un var nonākt pie patērētājiem.

 

Ņemot vērā, ka būvdarbi plānojas visa gada garumā, gribam jau savlaicīgi lūgt pilsētas iedzīvotājus par šādiem gadījumiem ziņot pa tālruni 63436000, mūsu dispečers pieņem zvanus visu diennakti. Saņemot informāciju no iedzīvotājiem par ūdens kvalitātes problēmām konkrētās ielās, varam plānot tīklu skalošanu tur, kur tā visvairāk nepieciešama.