Laiks izbūvēt pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

 

Publicēts 2023. gada 11. aprīlīIMG 0285 1

 

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, Liepājā ievērojami ir uzlabojusies centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamība. Šobrīd brīdi 99,96% Liepājas pilsētas iedzīvotāju ir iespēja sadzīves kanalizācijas notekūdeņus novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Centralizēti savāktie notekūdeņi tiek attīrīti Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās atbilstoši vides aizsardzības prasībām, mazinot notekūdeņu novadīšanas radīto risku ūdenstilpnēm. Attīrīto notekūdeņu kvalitāte tiek regulāri kontrolēta pirms to novadīšanas Baltijas jūrā.

 

Taču doto iespēju izmanto ne visi un pilsētā vēl tiek ekspluatētas vairāk kā 150 decentralizētās kanalizācijas sistēmas. SIA “Liepājas ūdens” speciālisti ir apsekojuši šīs sistēmas un secinājums ir viens – tās netiek ekspluatētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un piesārņojums no tām nonāk vidē. Piesārņojums no kanalizācijas uzkrājas, tas nonāk gruntsūdeņos un, iespējams, arī savā vai blakus īpašumā esošā akā, no kuras tiek ņemts ūdens. Tuvojas vasara, būs silts un attiecīgi pieaugs arī nepatīkamo smaku izplatība. Gan pašiem, gan bērniem un mazbērniem uzturēties šāda piesārņojuma tuvumā noteikti nav un nebūs patīkami. Tāpat pastāv arī apdraudējums veselībai.

 

Tam visam ir viens risinājums – jāizbūvē pievads centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Tās būs vienreizējas izmaksas, taču ilgtermiņā tiks atrisinātas visas problēmas, gan par krājtvertnes iztukšošanu, gan vides piesārņojumu un smaku izplatību.

 

Tas būtu labākais risinājums arī tāpēc, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim, ja attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma.

 

SIA “Liepājas ūdens” tehniskās daļas speciālisti (telefons 63422318) sniedz bezmaksas konsultācijas par pievada izbūves iespējām un tehniskiem risinājumiem, kā arī par būvdarbos izmantojamiem materiāliem un darbu izpildi, izmaksām un maksājuma iespējām, tai skaitā pievada izbūves darbu izmaksas segt pa daļām divu gadu laikā, ja būvdarbus pasūtīsiet veikt mūsu uzņēmumam.

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir realizējusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 853 473,36 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 326 716,23 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 526 757,1 EUR apmērā.

 

 

Kohezijas fonds