DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU ĪPAŠNIEKIEM 2023. GADĀ IR JĀSASPAROJAS!kanal

SIA “Liepājas ūdens”, kas uztur Liepājas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk DKS) reģistru un pārbauda šo sistēmu ekspluatāciju, atgādina, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, DKS īpašniekam līdz 2023. gada 31. decembrim ir jāizbūvē pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, izņemot gadījumu, ja DKS ir nodrošināts hermētiskums un tā tiek apsaimniekota atbilstoši prasībām.

 

SIA “Liepājas ūdens”, tai skaitā realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētus projektus, pēdējos 10 gados Liepājā ir izbūvējusi vairāk kā 30 km jaunus centralizētās kanalizācijas cauruļvadus ar atzariem līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. Pēc pašreizējiem datiem, centralizētās kanalizācijas pakalpojumi Liepājas pilsētā ir nodrošināti 99,96 % iedzīvotāju un tikai 13 īpašumiem piegulstošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads.

 

Tas nozīmē, ka faktiski visiem DKS īpašniekiem ir jāizbūvē kanalizācijas pievads centralizētajai kanalizācijas sistēmaiUn tas ir jāizbūvē šogad!

SIA “Liepājas ūdens” speciālisti ir apsekojuši DKS sistēmas un secinājums ir viens – tās netiek ekspluatētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un piesārņojums no tām nonāk vidē. Piesārņojums no kanalizācijas uzkrājas, tas nonāk gruntsūdeņos un, iespējams, arī savā vai blakus īpašumā esošā akā, no kuras tiek ņemts ūdens. Tuvojas vasara, būs silts un attiecīgi pieaugs arī nepatīkamo smaku izplatība. Gan pašiem, gan bērniem un mazbērniem uzturēties šāda piesārņojuma tuvumā noteikti nav un nebūs patīkami. Tāpat pastāv arī apdraudējums veselībai.

 

 

Kas jādara, lai uzsāktu ūdensapgādes un kanalizācijas pievada izbūvi savam īpašumam?

Lai uzsāktu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pieslēguma izbūvi, namīpašnieki aicināti vērsties SIA “Liepājas ūdens” K.Valdemāra ielā 12, tel. 63423417, e-pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Kādas ir kanalizācijas pievada izbūves izmaksas?

Pievada izbūves izmaksas ir atkarīgas no nepieciešamo cauruļvadu garuma un materiāla, kā arī no katras konkrētās situācijas – ielu tīklu un mājas izvadu novietojuma, iespējamiem ierobežojumiem – siltumnīca, dārza stādījumi, bruģis iekšpagalmā, u.c., kas var palielināt cauruļvadu garumu un attiecīgi izmaksas. Ir aprēķināts, ka kanalizācijas pievada izmaksas ir apmēram 30 EUR par vienu metru. Ja nepieciešama kanalizācijas aka, tad tas vēl papildus izmaksās apmēram 240 EUR. Tātad kopējās izmaksas kanalizācijas pievadam ar garumu 10 metri, un vienu kanalizācijas aku ir apmēram 540 EUR. Īpašniekiem jārēķinās, ka zālāja un pagalma seguma atjaunošanas darbi jāveic par saviem līdzekļiem.

 

 

Vai ir kāds risinājums, ja ir nepietiekami finanšu līdzekļi?

SIA „Liepājas ūdens” var piedāvāt dažādus risinājumus, lai palīdzētu un atbalstītu ikviena iedzīvotāja vēlmi saņemt centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Uzņēmums strādā ar katru potenciālo klientu individuāli un izskata konkrētos tehniskos risinājumus, kas būtu ekonomiski visizdevīgākie mājas īpašniekiem. Uzņēmuma speciālisti sniedz bezmaksas konsultāciju par nepieciešamiem materiāliem, pievada izbūves darbiem un izmaksām. Attiecīgi var tikt noslēgta vienošanās par atliktu maksājumu, vai pakāpenisku izmaksu nomaksu gada vai divu gadu garumā. Katram konkrētam gadījumam uzņēmums meklē tādus risinājums, kas varētu būt pieņemami arī iedzīvotājiem, kuriem ir finansiāli mazākas iespējas segt nepieciešamos izdevumus.

 

Centralizētie kanalizācijas pakalpojumi sniedz komfortu un atvieglo ikdienu, jo nav jāplāno notekūdeņu izvešana, tāpat nav jārūpējas par DKS uzturēšanu, kā arī dod finansiālu ieguvumu, piemēram, palielinot nekustamā īpašuma vērtību.

 

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra saistošiem noteikumiem Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā”, par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu – fiziskām personām līdz 350 eiro, bet juridiskām personām – līdz 1400 eiro.

 

SIA “Liepājas ūdens” izsaka pateicību visiem tiem liepājniekiem, kuri ir izrādījuši pilsonisko un lokālpatriotisko atbildību un ir izbūvējuši pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai un likvidējuši savu DKS. SIA “Liepājas ūdens” izsaka cerību, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotāju skaits 2023. gadā samazināsies un mēs kopīgiem spēkiem uzlabosim vidi Liepājas pilsētā!