INFORMĀCIJA DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU ĪPAŠNIEKIEM

 

Publicēts 2022.gada 26. aprīlī

 

2022. gadā SIA “Liepājas ūdens” turpina decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk-DKS) ekspluatācijas uzraudzību Liepājas pilsētā. Uzņēmums jau gada sākumā uzsāka DKS apsekošanu, lai pārbaudītu kā tiek ievērotas sistēmas ekspluatācijas prasības, galvenokārt, vai to īpašnieks ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai sistēma būtu hermētiska un tās apsaimniekošana atbilstu normatīvo aktu prasībām.

 

DKS apsaimniekošanas prasības Liepājas pilsētā nosaka divi normatīvie akti:

-          Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk MK noteikumi Nr.384);

-          Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā” (turpmāk Saistošie noteikumi).

 

Atbilstoši prasībām, DKS īpašnieks vai valdītājs:

 1. atbild par DKS ekspluatāciju atbilstoši MK noteikumu Nr.384 un Saistošo noteikumu prasībām;
 2. atbild par DKS ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām;
 3. par saviem līdzekļiem nodrošina attiecīgās DKS apkopi, remontu un pārbūvi;
 4. nodrošina, ka notekūdeņi no septiķa vidē tiek novadīti tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu;
 5. par saviem līdzekļiem nodrošina DKS savākto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldībā reģistrētam asenizatoram;
 6. nodrošina, ka notekūdeņu un nosēdumu izvešana no DKS notiek regulāri, ievērojot DKS reģistrācijas apliecinājumā noteikto minimālo izvešanas biežumu;
 7. vismaz divus gadus glabā asenizatora pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošus dokumentus, kuros uzrādīts asenizators, tā rekvizīti, adrese, no kuras DKS savākti notekūdeņi vai nosēdumi, savāktais apjoms un datums;
 8. nodrošina, ka asenizatoram no DKS nodoto notekūdeņu un nosēdumu sastāvs un piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilst Liepājas pilsētas domes 2017. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā” noteiktajām prasībām;
 9. ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc notikušām izmaiņām, iesniedz paziņojumu SIA “Liepājas ūdens” par izmaiņām DKS reģistrācijas iesniegumā norādītajā informācijā;
 10. nodrošina SIA “Liepājas ūdens” pārstāvim piekļuvi DKS, lai pārbaudītu DKS reģistrācijai iesniegto informāciju, veiktu ekspluatācijas prasību ievērošanas kontroli un notekūdeņu un nosēdumu paraugu noņemšanu.

 

DKS apsekošanas laikā SIA “Liepājas ūdens” speciālisti, pirmkārt, novērtēs vai ekspluatācijā esošā DKS nerada vides piesārņojumu. Par tās hermētiskumu DKS īpašniekam būs jāuzrāda apliecinoši dokumenti, piemēram – krājtvertnes specifikācija no piegādātāja/ražotāja vai izbūves darbu apliecinoši dokumenti.

 

Otrkārt, speciālisti lūgs uzrādīt asenizatora pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošus dokumentus, kuros uzrādīts asenizators, tā rekvizīti, adrese, kurā savākti notekūdeņi vai nosēdumi, savāktais apjoms un datums. Faktiskajam DKS izvešanas biežumam jābūt atbilstošam tam, kas tika norādīts DKS reģistrācijas apliecinājumā, kuru SIA “Liepājas ūdens” izsūtīja visu reģistrēto DKS īpašniekiem.

 

Pirms DKS apsekošanas mūsu speciālisti sazināsies ar to īpašniekiem un vienosies par piemērotāko laiku.

Pasākumi, kas jāveic DKS īpašniekiem, lai tiktu ievērotas MK noteikumu Nr.384 prasības:

 

 1. ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads, DKS īpašniekam, līdz 2021. gada 31. decembrim bija jāveic visi nepieciešamie pasākumi – esošās sistēmas pārbūve vai jaunas sistēmas izbūve, lai sistēma atbilstu normatīvo aktu prasībām – tā būtu hermētiska un neradītu vides piesārņojuma draudus;
 2. ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, DKS īpašniekam līdz 2023. gada 31. decembrim ir jāizbūvē pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, izņemot gadījumu, ja DKS ir nodrošināts hermētiskums un tā tiek apsaimniekota atbilstoši prasībām.

 

SIA “Liepājas ūdens” iesaka DKS īpašniekiem rast iespēju izbūvēt pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kur vien tas ir iespējams. Un iespējams tas faktiski ir visiem, jo uz šo brīdi Liepājas pilsētā tikai 13 īpašumiem piegulstošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads. Jāņem vērā, ka pievada izbūves izmaksas var izrādīties mazākas nekā naudas sods par DKS ekspluatācijas noteikumu neievērošanu.

 

Saskaņā ar Saistošiem noteikumiem, par DKS ekspluatācijas noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu – fiziskām personām līdz EUR 350,00, juridiskām personām līdz EUR 1400,00.

 

Pievada izbūvei būs nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to, atbilstoši prasībām, parūpēsies SIA “Liepājas ūdens”. SIA “Liepājas ūdens” piedāvā iespēju kopīgi izvēlēties piemērotāko tehnisko risinājumu un materiālus, kā arī pievada izbūves darbu izmaksas segt pa daļām divu gadu laikā, ja būvdarbus pasūtīsiet veikt mūsu uzņēmumam.

 

 

Pasākumi, kas jāveic, lai saņemtu centralizētos kanalizācijas pakalpojumus

Jums ir nepieciešami tikai trīs soļi:

 1. ir jāizstrādā paskaidrojuma raksts;
 2. jāizbūvē pievads;
 3. jānoslēdz līgums ar SIA “Liepājas ūdens”.

 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām paskaidrojuma rakstu ir tiesīgs izstrādāt tikai sertificēts projektētājs, attiecīgi būvdarbus var veikt tikai būvuzņēmējs, kas ir reģistrēts būvkomersanta reģistrā.

 

SIA “Liepājas ūdens” tehniskās daļas speciālisti (telefons 63422318) sniedz bezmaksas konsultācijas gan par pievada izbūves iespējām un tehniskiem risinājumiem, gan par būvdarbos izmantojamiem materiāliem un darbu izpildi, izmaksām un maksājuma iespējām.