ATKĀRTOTS AICINĀJUMS IZBŪVĒT PIEVADU CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

Punlicēts 2022.gada 28.aprīlī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

 

Pēc projekta būvdarbu pabeigšanas, laika periodā no 2019. gada līdz 2021. gada beigām pievadu no saviem īpašumiem jaunizbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir izbūvējuši un sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu ir noslēguši vairāk kā 450 patērētāji. SIA “Liepājas ūdens” novērtē iedzīvotāju atsaucību, taču uz šo brīdi vēl ir daudz tādu īpašumu, kuros tiek ekspluatētas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk DKS).

 

SIA “Liepājas ūdens” atkārtoti aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuri vēl nesaņem sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, izbūvēt pievadu centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas cauruļvadiem un izmantot iespēju lietot kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

 

SIA “Liepājas ūdens” iesaka DKS īpašniekiem rast iespēju izbūvēt pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, jo izbūves izmaksas var izrādīties mazākas nekā naudas sods par DKS ekspluatācijas noteikumu neievērošanu. 2022. gadā SIA “Liepājas ūdens” ir uzsākusi DKS apsekošanu, lai pārbaudītu kā tiek ievērotas sistēmas ekspluatācijas prasības, galvenokārt, vai to īpašnieks ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai sistēma būtu hermētiska un tās apsaimniekošana atbilstu normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā”, par DKS ekspluatācijas noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu – fiziskām personām līdz EUR 350,00, juridiskām personām līdz EUR 1400,00.

 

Pasākumi, kas jāveic, lai saņemtu centralizētos kanalizācijas pakalpojumus:

  1. ir jāizstrādā paskaidrojuma raksts;
  2. jāizbūvē pievads;
  3. jānoslēdz līgums ar SIA “Liepājas ūdens”.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām paskaidrojuma rakstu ir tiesīgs izstrādāt tikai sertificēts projektētājs, attiecīgi būvdarbus var veikt tikai būvuzņēmējs, kas ir reģistrēts būvkomersanta reģistrā.

 

SIA “Liepājas ūdens” tehniskās daļas speciālisti (telefons 63422318) sniedz bezmaksas konsultācijas gan par pievada izbūves iespējām un tehniskiem risinājumiem, gan par būvdarbos izmantojamiem materiāliem, un darbu izpildi, izmaksām un maksājuma iespējām, tai skaitā pievada izbūves darbu izmaksas segt pa daļām divu gadu laikā, ja būvdarbus pasūtīsiet veikt mūsu uzņēmumam.

 

Pievada izbūvei būs nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to, atbilstoši prasībām, parūpēsies SIA “Liepājas ūdens”.