Laiks plānot pievada izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai

20180216 151453

Publicēts 2023. gada 5. janvārī 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) īpašniekiem 2023. gadā ir jāsasparojas! 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, DKS īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim, ja attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma.

 

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, pēdējos 10 gados daudzviet Liepājā izbūvēta jauna centralizētā kanalizācijas sistēma ar atzariem līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. Pēc pašreizējiem datiem, centralizētās kanalizācijas pakalpojumi Liepājas pilsētā ir nodrošināti 99,96% iedzīvotāju (izmanto - 99,49%).

 

Tas nozīmē, ka faktiski visiem DKS īpašniekiem ir jāizbūvē pievads! Un tas ir jāizbūvē šogad!

 

Attiecīgi par iepriekš minētās prasības neievērošanu var tikt piemērots naudas sods fiziskām personām līdz 350,00 EUR un juridiskām personām līdz 1400,00 EUR, atbilstoši Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā”.

 

Centralizētie kanalizācijas pakalpojumi sniedz komfortu un atvieglo ikdienu, jo nav jāplāno notekūdeņu izvešana, tāpat nav jārūpējas par DKS uzturēšanu, kā arī dod finansiālu ieguvumu, piemēram, palielinot nekustamā īpašuma vērtību.

 

Centralizēti savākti notekūdeņi tiek attīrīti atbilstoši vides aizsardzības prasībām, mazinot notekūdeņu novadīšanas radīto risku dzeramā ūdens avotiem un ūdenstilpnēm. Attīrīto notekūdeņu kvalitāte tiek regulāri kontrolēta, veicot analīzes gan pirms, gan pēc attīrīšanas procesa.

 

SIA “Liepājas ūdens” tehniskās daļas speciālisti (telefons 63422318) sniedz bezmaksas konsultācijas gan par pievada izbūves iespējām un tehniskiem risinājumiem, gan par būvdarbos izmantojamiem materiāliem un darbu izpildi, izmaksām un maksājuma iespējām, tai skaitā pievada izbūves darbu izmaksas segt pa daļām divu gadu laikā, ja būvdarbus pasūtīsiet veikt mūsu uzņēmumam.

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir realizējusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 853 473,36 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 326 716,23 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 526 757,1 EUR apmērā.

 

Kohezijas fonds