AICINĀJUMS IZBŪVĒT PIEVADU CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

Publicēts 2022. gada 12. oktobrī

SIA "Liepājas ūdens" atkārtoti aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuri vēl nesaņem sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, izbūvēt pievadu centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas cauruļvadiem un izmantot iespēju lietot kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 853 473,36 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 326 716,23 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 526 757,1 EUR apmērā.

Vasara pagājusi, un varam atskatīties kā mums veicies gada intensīvākajā darbu periodā.

SIA "Liepājas ūdens" speciālisti, atbilstoši SIA "Liepājas ūdens" un Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 27. decembrī noslēgtam līgumam, turpināja aktīvu darbu saistībā ar decentralizētās kanalizācijas sistēmu (turpmāk DKS) apsaimniekošanu. Uz šo brīdi atkārtoti ir apsekotas 118 DKS, tai skaitā arī īpašumi, kuriem iespēja saņemt centralizētos kanalizācijas pakalpojumus tika dota, izbūvējot cauruļvadus iepriekš minētā projekta ietvaros. Apsekojot DKS konstatēta diezgan bēdīga aina. To īpašnieki neievēro Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Liepājas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.27 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā". Galvenie pārkāpumi, kas tika konstatēti apsekojot ekspluatācijā esošās DKS – nav ievērotas vides aizsardzības prasības, nav noslēgts līgums ar asenizatoru par nosēdumu izvešanu, nav apliecinošu dokumentu, ka nosēdumi vai notekūdeņi no krājtvertnes vispār būtu izvesti. Par visiem konstatētiem pārkāpumiem tika sastādīts akts un DKS īpašnieki saņēma atgādinājumu par pienākumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Norādām, ka DKS īpašniekiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir divas iespējas:

  1. par saviem līdzekļiem nodrošināt, ka DKS ir hermērtiska un tajās savāktie notekūdeņi un nosēdumi regulāri tiek nodoti asenizatoram, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, kā arī nepatīkamu smaku izplatīšanos vidē;
  2. ja attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, DKS īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.

Attiecīgi par iepriekš minēto normatīvo aktu prasību neievērošanu var tikt piemērots naudas sods fiziskām personām līdz 350,00 EUR un juridiskām personām līdz 1400,00 EUR.

Tā kā iespēja saņemt centralizētos kanalizācijas pakalpojumus Liepājas pilsētā ir nodrošināta 99,96% iedzīvotājiem, droši varam teikt, ka DKS īpašniekiem ir jāizbūvē pievads!!!

 

SIA "Liepājas ūdens" tehniskās daļas speciālisti (telefons 63422318) sniedz bezmaksas konsultācijas gan par pievada izbūves iespējām un tehniskiem risinājumiem, gan par būvdarbos izmantojamiem materiāliem, un darbu izpildi, izmaksām un maksājuma iespējām, tai skaitā pievada izbūves darbu izmaksas segt pa daļām divu gadu laikā, ja būvdarbus pasūtīsiet veikt mūsu uzņēmumam.

Pievada izbūvei būs nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to, atbilstoši prasībām, parūpēsies SIA "Liepājas ūdens".