Ētikas principi

 

Lai veicinātu darbinieku likumīgu un godprātīgu darbību kapitālsabiedrības interesēs, nodrošinātu vienotu izpratni par darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipiem attiecībās un saskarsmē ar klientiem, sadarbības partneriem un citām trešajām personām, kā arī lai definētu darbinieku saskarsmes pamatprincipus ar kolēģiem un novērstu darbinieku jebkādas personiskas ieinteresētības ietekmi, pildot darba pienākumus,  SIA “Liepājas ūdens” ir apkopojis rīcības normas iekšējā normatīvā aktā - “SIA “Liepājas ūdens” vērtības un ētikas pamatprincipi”.

Dokumenta mērķis ir veicināt gan darbinieku, gan sabiedrības vienotu izpratni par SIA “Liepājas ūdens” darbības un pārvaldības vērtībām un uz tām balstītiem ētikas pamatprincipiem, kā arī tiem atbilstošu rīcību, sekmējot labu pārvaldību un vairojot sabiedrības uzticēšanos.

Vērtības un principi, ko ievēro SIA “Liepājas ūdens” ir lojalitāte, profesionalitāte un efektivitāte, godprātība, atbildība, atklāta un klientiem/abonentiem pieejama LU darbība, sadarbība starp LU valdi, nozarēm un nodaļām, kā arī savstarpēja koleģiāla sadarbība.

Darbinieks, veicot darba vai amata pienākumus, rīkojas vienīgi kapitālsabiedrības interesēs, neizmanto amata stāvokli un uzņēmuma resursus politisko vai privāto interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu savtīgu labumu gūšanai.

Darbinieks savā darbībā nepieļauj krāpnieciskas un koruptīvas rīcības, kas saistītas ar:

1.svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu;

2.iekšzemes, kā arī ārvalstu amatpersonu kukuļošanu (materiālo vērtību, mantiska vai citāda rakstura labuma pieprasīšana, izspiešana vai pieņemšana) vai jebkuru citu darbinieku rīcība, kas vērsta uz to, lai izmantojot savas pilnvaras, vai tās pārsniedzot, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām.

Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un, saņemot nepieciešamo palīdzību, profesionālo pienākumu izpildē un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.

Saskarsmē ar klientiem,/abonentiem, sadarbības partneriem un citām personām darbinieks izturas ar cieņu, ir pieklājīgs un iecietīgs, respektējot ikviena likumiskās intereses.

Ārpus darba laika darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, lai neradītu šaubas par objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu veikšanu uzņēmumā.

Profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipi ir saistoši visiem kapitālsabiedrības darbiniekiem.

Lai ievērotu noteiktos principus un vērtības, SIA “Liepājas ūdens” iekšējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nodrošina:

  • ētiskas savstarpējās saskarsmes ievērošanu;
  • interešu konflikta aizliegumu;
  • koruptīvas un krāpnieciskas rīcības aizliegumu;
  • iekšējās trauksmes celšanas sistēmas darbību;
  • saprātīgu informācijas aizsardzību;
  • privātuma aizsardzību.

Kapitālsabiedrības darbiniekiem, atbilstoši iekšējās trauksmes celšanas sistēmai, ir iespēja ziņot par pārkāpumiem.