SIA “Liepājas ūdens” valdes priekšsēdētāja Anda Dejus darbs novērtēts ar Piemiņas zīmi par mūža ieguldījumu ūdensapgādes un kanalizācijas tehnoloģiju nozares attīstībā Latvijā!andis lu

2024. gada 6. jūnijā

30. maijā Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGŪTIS), novērtējot Anda Dejus profesionālo darbību gan kā SIA “Liepājas ūdens” valdes priekšsēdētājam, gan Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) valdes loceklim un LSGŪTIS biedram, piešķīra Piemiņas zīmi par mūža ieguldījumu ūdensapgādes un kanalizācijas tehnoloģiju nozares attīstībā Latvijā.

Andis Dejus ir dzimis Liepājā. 1980. gadā pēc Liepājas Raiņa 6. vidusskolas absolvēšanas iestājās Rīgas Politehniskā institūta Inženierceltniecības fakultātē (turpmāk – RPI). 1985. gadā godam to pabeidz, iegūstot Ūdensapgādes un kanalizācijas inženiera kvalifikāciju.

Jau studiju gados Andis Dejus vasaru brīvlaikos un vēlāk arī praksē strādā Liepājas ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvaldē gan par atslēdznieku, gan šoferi. Pēc RPI absolvēšanas šai pašā uzņēmumā sāk strādāt par inženieri Tehniskajā daļā. Ātri vien tiek pamanītas un augstu novērtētas Anda Dejus zināšanas ūdensapgādes un kanalizācijas būvju un tīklu izbūves un uzturēšanas jomā, inovatīvā un nopietnā attieksme pret darbu, kā rezultātā 1991. gadā uzņēmuma darbinieku kopsapulcē Andis Dejus tiek ievēlēts par Liepājas ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvaldes direktoru (tagad – SIA “Liepājas ūdens” valdes priekšsēdētājs).

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu, uzņēmums strauji attīstījās. Sākot ar 1995. gadu līdz pat šim brīdim Anda Dejus vadībā ir realizēti daudzi apjomīgi un Liepājas pilsētai nozīmīgi projekti, kur Andis Dejus pats ir vadījis tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi, investīciju projektu sagatavošanu, konkursa dokumentu sagatavošanu, kā arī nodrošinājis projektu administratīvo, tehnisko un finansiālo vadību un uzraudzību.

Andis Dejus ir augsta līmeņa profesionālis ūdensapgādes jomā, ar lielu izzināšanas kāri un uzdrošināšanos ieviest jaunas, modernas un efektīvas tehnoloģijas uzņēmuma attīstībā. Viss jaunais ar lielu atbildību tiek rūpīgi izvērtēts un novērtēts, lai tās būtu ilgtermiņa investīcijas un būtiski uzlabotu uzņēmuma darbības stabilitāti, efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti. Ar iegūto pieredzi un zināšanām Andis Dejus labprāt dalās ar citiem nozares speciālistiem, rīkojot pieredzes apmaiņas braucienus, diskusijas un seminārus, tā veicinot ūdensapgādes uzņēmumu izaugsmi visā Latvijā.

Andis Dejus ir viens no Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (turpmāk – LŪKA) dibinātājiem. No 2003. – 2020. gadam – LŪKA prezidents, šobrīd valdes loceklis. Ar savu darbu tajā ir veicinājis sadarbību ar ārvalstu ūdenssaimniecību asociācijām, kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību Latvijā, to atbilstību tautsaimniecības vajadzībām, kā arī ES un LR vides normatīvo aktu prasībām.

Andis Dejus interesējas un aktīvi izmanto citu valstu pieredzi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanā un attīstībā, lai ūdensapgādes uzņēmumi savā darbībā būtu videi draudzīgi. Aktīvi līdzdarbojas Latvijas Republikas normatīvo aktu izstrādē, kas saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas nozari, organizē apmācības un seminārus nozares speciālistiem, piedalās un līdzdarbojas ūdenssaimniecības mācību literatūras sagatavošanā un izdošanā.

Andis Dejus ir savas pilsētas un uzņēmuma patriots, taču ar savu darbību, pozitīvo attieksmi un augsto atbildības sajūtu viennozīmīgi ir ieguvums arī visai Latvijas ūdenssaimniecību saimei!

Lepojamies ar savu vadītāju, sveicam un sakām paldies!

SIA “Liepājas ūdens” kolektīva vārdā

Sarmīte Jēkabsone