Aicinājums izmantot iespēju saņemt centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 

Publicēts: 2019.gada 22.maijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju.  Projekta  kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

Realizējot ES Kohēzijas līdzfinansēto projektu, izbūvēti un ekspluatācijā pieņemti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopgarumā 8,2 km Liepājas pilsētas 39 ielās un to posmos, kur iedzīvotājiem nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Tagad šī iespēja ir, par ko SIA “Liepājas ūdens” ir informējis arī iedzīvotājus, izsūtot vēstules.

SIA “Liepājas ūdens” lūdz nekustamā īpašuma īpašniekus, kuri vēl nesaņem sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, izbūvēt pievadu centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas cauruļvadiem un izmantot iespēju lietot kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Aicinām jūs ierasties SIA “Liepājas ūdens” tehniskajā daļā K.Valdemāra ielā 12, lai pārrunātu un vienotospartehniski labāko risinājumu pievada izbūvei un, iespējams, arī par būvdarbu izpildi, lai jūsu nama kanalizācijas un/vai ūdensapgādes pievadu pievienotu centralizētās sistēmas cauruļvadiem. Sniegsim arī informāciju par nepieciešamajām turpmākajām darbībām, lai noslēgtu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu.

Lūgums līdzi ņemt mājas inventarizācijas plānu, zemes grāmatu un zemes robežu plānu, lai SIA “Liepājas ūdens” speciālisti varētu precīzi novērtēt esošo situāciju un izstrādāt piemērotu tehnisko risinājumu.

SIA “Liepājas ūdens” tehniskās daļas darba laiks:

                        Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena: no 08-00 līdz 17-00

                        Pārtraukums: no 12-00 līdz 12-30

                        Piektdiena: no 8-00 līdz 14-00 (bez pārtraukuma).

Kontaktpersona:

                        Žaneta Trusova, tehniskās daļas vadītāja, telefons: 63422318

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar 2017. gada 13. jūlijā Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.12 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā”, nekustamā īpašuma pievada izbūve un pievienošanās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir veicama 4 (četru) gadu laikā no pakalpojuma sniedzēja rakstiskas informācijas par centralizēto ūdensapgādes un centralizēto kanalizācijas tīklu izbūvi.