Nedēļas nogales pasākumi Karostā

Publicēts: 2019.gada 24.septembrī

 

Industriālā mantojuma dienu ietvaros 28. un 29. septembrī apmeklētājiem būs atvērts Karostas ūdenstornis. Tornī notiks gida vadītas ekskursijas sestdien un svētdien pulksten 12 un 14 . Ekskursiju laikā būs iespējams iepazīties ar Karostas ūdenstorņa vēsturi, Liepājas ūdensapgādi, apskatīt senus ūdens saimniecības eksponātus un foto izstādi par citiem Liepājas industriālā mantojuma objektiem. Kā zināms, Karostas ūdenstornim bijusi svarīga loma Latvijas Brīvības cīņu notikumos. No torņa ticis signalizēts sabiedroto kuģiem, kas stāvēja reidā un sniedza nozīmīgu atbalstu Liepājas aizstāvjiem. Ekskursija Karostas ūdenstornī būs bez maksas.

 Turpinās būvdarbi līgumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2”.

Publicēts: 2019.gada 21.augustā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

 

2019. gada 15. augustā ekspluatācijā ir pieņemts būvobjekts “Kanalizācijas kolektoru būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Ezera, Vaiņodes, Zviedru, Krusta, Pērkones, Palangas, Rāvas ielās”. Būvdarbi tika realizēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2” ietvaros.

 


SIA “Liepājas ūdens” kanalizācijas tīklos notikusi apjomīga avārija

Publicēts: 2019. gada 12. augustā

 

Naktī uz 12. augustu pie kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas Zemnieku ielā 20 iebruka kanalizācijas kolektors, paralizējot kanalizācijas sūkņu stacijas darbību. Šobrīd norit avārijas seku likvidēšanas darbi, līdz ar to slēgta satiksme Zemnieku ielā no Esperanto ielas līdz Tirgus ielai, aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem.

Iebrukušais kanalizācijas kolektors izraisījis apjomīgu avāriju, tāpēc SIA “Liepājas ūdens” kanalizācijas noplūdes seku ātrai un efektīvai novēršanai mobilizējusi gan savus darbiniekus, gan piesaistījusi citus dienestus, kas palīdz likvidēt pašu avāriju un ierobežo iespējamās kaitējuma sekas videi.

Šobrīd notiek kanalizācijas kolektora avārijas novēršanas darbi, notekūdeņus pa apvadlīnijām novadot kanalizācijas sūkņu stacijā. “Liepājas ūdens” veic nepieciešamās darbības un ievēro prasības, lai kaitējums apkārtējai videi būtu minimāls.

Notikusī avārija neietekmē pakalpojuma nodrošinājumu “Liepājas ūdens” klientiem. Uzņēmums informēs sabiedrību par normālas darbības atjaunošanos pilsētas kanalizācijas tīklos.

 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS IZMAIŅAS (ATVĒRT ŠEIT)

 


UZSĀKTA DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJA!

 

Publicēts 2019.gada 12.jūlijā

 

 

Liepājas pilsētā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju veic un reģistru uztur SIA “Liepājas ūdens”.

 

Šī gada jūlijā SIA “Liepājas ūdens” ir uzsākusi decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja (turpmāk tekstā īpašnieks) pienākums ir reģistrēt savu sistēmu ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

1. Kādi normatīvie akti nosaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju?

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka divi normatīvie akti:

 

1) Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (tekstā MK noteikumi Nr.384);

 

2) Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā” (tekstā Saistošie noteikumi). 

 

2. Kam ir pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu?

 

Saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā Liepājas pilsētas teritorijā atrodas:

 

1) rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāk par 5 m3/diennaktī;

 

2) septiķis - ar divām vai vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš ir izbūvēts, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

 

3) notekūdeņu krājtvertnes – jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kurā uzkrājās neattīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

 

 


Uzsākti būvdarbi līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta” ietvaros

Publicēts: 2019.gada 8.jūnijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju.  Projekta  kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

SIA “Liepājas ūdens” šī gada agrā pavasarī ar būvuzņēmēju AS “UPB” noslēdza būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta”. Kopā ir paredzēts izbūvēt apmēram 3,2 km jaunus kanalizācijas cauruļvadus Liepājas pilsētas ielās un ielu posmos, kur līdz šim nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi.