Uzņēmums šodien

 

Misija

Nodrošināt Liepājas pilsētas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un drošiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Vīzija

Drošs un vides prasībām atbilstošs ūdenssaimniecības uzņēmums ar efektīvi pārvaldītu un uzturētu infrastruktūru.

Virsmērķis

Sabalansēta LU attīstība un infrastruktūras ekspluatācija, atbilstoši nākotnē plānotajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem un pieejamiem resursiem.

SIA “Liepājas ūdens” nodrošina:

  • Dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” un ES Direktīvai 98/83/EC par dzeramā ūdens kvalitāti
  • Attīrīto notekūdeņu kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un ES Direktīvai 91/271/EEC par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasībām
  • Notekūdens dūņu apstrādi atbilstoši ES Direktīvai 86/278/EEK par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas.

 

Ūdensapgāde (atvērt šeit)

Kanalizācija (atvērt šeit)