UZSĀKTA DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJA!

 

Publicēts 2019.gada 12.jūlijā

 

 

Liepājas pilsētā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju veic un reģistru uztur SIA “Liepājas ūdens”.

 

Šī gada jūlijā SIA “Liepājas ūdens” ir uzsākusi decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja (turpmāk tekstā īpašnieks) pienākums ir reģistrēt savu sistēmu ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

1. Kādi normatīvie akti nosaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju?

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka divi normatīvie akti:

 

1) Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (tekstā MK noteikumi Nr.384);

 

2) Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā” (tekstā Saistošie noteikumi). 

 

2. Kam ir pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu?

 

Saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā Liepājas pilsētas teritorijā atrodas:

 

1) rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāk par 5 m3/diennaktī;

 

2) septiķis - ar divām vai vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš ir izbūvēts, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

 

3) notekūdeņu krājtvertnes – jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kurā uzkrājās neattīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

 

 


Uzsākti būvdarbi līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta” ietvaros

Publicēts: 2019.gada 8.jūnijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju.  Projekta  kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

SIA “Liepājas ūdens” šī gada agrā pavasarī ar būvuzņēmēju AS “UPB” noslēdza būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta”. Kopā ir paredzēts izbūvēt apmēram 3,2 km jaunus kanalizācijas cauruļvadus Liepājas pilsētas ielās un ielu posmos, kur līdz šim nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi.

 


Noslēgts līgums “Pašpatēriņa saules elektrostacijas piegāde ar uzstādīšanu notekūdens attīrīšanas iekārtās, Liepājā” ar SIA “IMRE” par tā realizāciju

Publicēts: 2019.gada 29.maijā

 

SIA “Liepājas ūdens” 2019. gada 28. februārī noslēdza trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā”, Nr. EKII-3/1 īstenošanu. Projekts tiks līdzfinansēts no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta 70% apjomā no attiecināmām izmaksām. Pārējo projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu nodrošinās SIA “Liepājas ūdens” no saviem līdzekļiem.

 


Aicinājums izmantot iespēju saņemt centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 

Publicēts: 2019.gada 22.maijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju.  Projekta  kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

Realizējot ES Kohēzijas līdzfinansēto projektu, izbūvēti un ekspluatācijā pieņemti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopgarumā 8,2 km Liepājas pilsētas 39 ielās un to posmos, kur iedzīvotājiem nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Tagad šī iespēja ir, par ko SIA “Liepājas ūdens” ir informējis arī iedzīvotājus, izsūtot vēstules.

SIA “Liepājas ūdens” lūdz nekustamā īpašuma īpašniekus, kuri vēl nesaņem sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, izbūvēt pievadu centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas cauruļvadiem un izmantot iespēju lietot kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā.


Vēlies parūpēties par mēslojumu dārzam, bet negribi par to dārgi maksāt? 


SIA „Liepājas ūdens” piedāvā dūņu kompostu par ļoti zemām cenām!

Kompostu var iegādāties Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Lībiešu ielā33, iepriekš piezvanot. 1m3komposta cena ir 3 €/m3 + 21% PVN. (Pircējam pašām jāparūpējas par

komposta transportēšanu.) Priekšapmaksa jāveic uzņēmuma kasē SIA „Liepājas ūdens” K.Valdemāra ielā12.

Ir iespējams saņemt bez maksas izmēģinājuma komposta apjomu līdz 100 kg!

Laipni lūgti izmantot šo iespēju!

Informācija pa tālruni: 2 6128384. NAI dispečers

 

KOMPOSTĒŠANA

Kompostēšana ir bioloģisks organiskās vielas noārdīšanās process, kas notiek skābekļa klātbūtnē. Kompostēšanas procesā piedalās dažādas baktērijas, aļģes, sēnes, tārpi un citas organismu grupas.