Pretkorupcijas pasākumi

 

Informācija par kapitālsabiedrības 2022. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

 

PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2020. - 2022. gadam – apstiprināts 15.01.2020.

Plāna ietvaros 2022. gadā SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” veikti sekojoši pasākumi:

1. Katru gadu tiek pārskatīts iepirkumu komisijas piegādātāju novērtēšanai sastāvs. Komisijā darbojas nozaru vadītāji, tehniskie speciālisti, tāpat izveidotas iepirkumu komisijas katriem lielākiem objektiem.

2. 01.11.2022. ir aktualizēts iekšējais normatīvais dokuments – SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” rīcība ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju.

3. 05.12.2022. ir aktualizēts iekšējais normatīvais dokuments – SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” datu apstrādes noteikumi.

4. Ir izstrādātas SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” korporatīvās pārvaldības vadlīnijas.

5. Uzņēmumā notiek regulāri auditi gan pamatpakalpojumu jomā un dokumentācijā, gan atbalsta un saistītajās jomās. 2022. gadā ir notikuši 10 auditi. Auditu laikā nekādi iespējamie korupcijas riski netika konstatēti.

6. 14.12.2022. notikusi darbinieku informēšana par trauksmes celšanas gadījumiem un rīcību (informatīva lapas). Nav bijis trauksmes celšanas gadījumu.