Stratēģiskais ietvars

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

SIA “Liepājas ūdens” vispārējais stratēģisko mērķis ir noteikts Liepājas pilsētas domes 2021. gada 21. janvāra lēmumā Nr. 9/1 2. pielikumā:

 

“Nodrošināt kvalitatīvu Latvijas Republikas normatīvo aktu un Eiropas Savienības direktīvu prasībām atbilstošu dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi ūdensvada tīklā, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdeņos”.

 

2022. gada 28. decembra SIA “Liepājas ūdens” dalībnieku sapulcē Nr.7 tika pieņemts lēmums, ar kuru tiek apstiprināta SIA “Liepājas ūdens” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023. - 2025. gadam.

 

Misija

Nodrošināt Liepājas pilsētu ar stabiliem, drošiem un kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

 

Vīzija

Ekonomiski stabils, drošs un vides prasībām atbilstošs ūdenssaimniecības uzņēmums ar efektīvi pārvaldītu un uzturētu infrastruktūru.

 

Stratēģiskie mērķi

1. Kvalitatīvi pakalpojumi. LU ir nodrošināta kvalitatīva un Latvijas Republikas normatīvo aktu un Eiropas Savienības direktīvu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana, padeve patērētājiem, notekūdeņu savākšana un attīrīšana. 

2. Attīstīta infrastruktūra. LU ir ieviestas tehnoloģijas un metodes, kas nodrošina procesu efektīvu norisi, dabas resursu racionālu izmantošanu un vides aizsardzības prasību ievērošanu. 

3. Kvalificēts personāls. LU strādā profesionāli un kvalificēti darbinieki atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un prasībām. Ir nodrošināta cilvēkresursu efektīva vadība, veicinot visa līmeņa darbinieku attīstību un iesaistīšanos LU mērķu sasniegšanā. 

4. Apmierināts abonents. LU ir ievests uz abonentiem orientēts, elastīgs un mērķtiecīgas darbības abonentu apkalpošanas process, kas nodrošina abonentu apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti. 

5. Laba reputācija. LU ir pozitīva reputācija sabiedrībā, kura regulāri tiek informēta par LU darbību, sasniegtiem rezultātiem un attīstības plāniem. 

Nefinanšu mērķi

Nefinanšu mērķi ir LU mērķi, kas izriet no LU noteiktā vispārējā stratēģiskā mērķa, tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem un ir saistīti ar LU noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu.

Nefinanšu mērķi atbilst 2022. gada 21.jūlija Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes lēmumā Nr.264/11 un 2022. gada 28.jūlija Dienvidkurzemes novada pašvaldības (turpmāk – DKN) domes lēmumā Nr.790 apstiprinātiem attīstības plānošanas dokumentiem.

1. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam https://www.liepaja.lv/liepajas-valstspilsetas-un-dienvidkurzemes-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategija-lidz-2035-gadam/

2. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.–2027. gadam. https://www.liepaja.lv/liepajas-valstspilsetas-un-dienvidkurzemes-novada-attistibas-programma-2022-2027-gadam/liepajas-valstspilsetas-un-dienvidkurzemes-novada-attistibas-programma-2022-2027-gadam/

Nefinanšu mērķu izpildes rezultatīvais rādītājs ir konkrētu, nodefinētu ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu posmu izbūve un pārbūve vai atsevišķu ūdenssaimniecības infrastruktūras darbības rādītāju sasniegšana vai nodrošināšana, kā arī faktisko pieslēgumu centralizētai ūdenssaimniecības infrastruktūrai skaita pieaugums.

 

Nefinanšu mērķu izpilde 2022. gads (atvērt šeit)

Nefinanšu mērķu izpilde 2021. gads (atvērt šeit)

Nefinanšu mērķu izpilde 2020. gads (atvērt šeit)

Nefinanšu mērķu izpilde 2019. gads (atvērt šeit)

Nefinanšu mērķu izpilde 2018. gadā (atvērt šeit)

 

Finanšu mērķi

Finanšu mērķu izpilde 2018. - 2022.gads (atvērt šeit)