Darbības veidi

 

SIA “Liepājas ūdens” 2014. gada 28. oktobrī ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izveidotājā Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

SIA “Liepājas ūdens” ir reģistrēts šādu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai – dzeramā ūdens ieguvē, sagatavošana un padevei ūdensvada tīklā, ūdens padevei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanai un novadīšanai līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai virszemes ūdensobjektos.

SIA “Liepājas ūdens” komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru:

1. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);

2. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);

3. Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10);

4. Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21);

5. Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99);

6. Būvlaukuma sagatavošana (43.12);

7. Citu inženiersistēmu montāža (43.29).