Aicinājums izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus

Publicēts: 2022.gada 10.janvārī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

Realizējot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, izbūvēti un ekspluatācijā pieņemti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopgarumā 8,2 km Liepājas pilsētas 59 ielās un to posmos, kur iedzīvotājiem nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Projekta īstenošanas rezultātā kopējais Liepājas pilsētas iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir nodrošināta iespēja saņemt normatīvo aktu prasībām atbilstošus centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, ir sasniedzis 99,96% no kopējā iedzīvotāju skaita Liepājā. Šis rādītājs ir viens no augstākiem Latvijā, kas liecina par to, ka gandrīz visiem iedzīvotājiem Liepājas pilsētā ir dota iespēja veidot kvalitatīvus sadzīves apstākļus.

Pēc projekta būvdarbu pabeigšanas, laika periodā no 2019. gada līdz 2021. gada beigām pievadu no saviem īpašumiem jaunizbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir izbūvējuši un sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu ir noslēguši 450 patērētāji. SIA “Liepājas ūdens” novērtē iedzīvotāju atsaucību, taču šobrīd vēl ir daudz tādu īpašumu, kuros tiek ekspluatētās decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk DKS).

Līdz 2021. gada beigām visas ekspluatācijā esošās DKS tika reģistrētas vienotajā Liepājas pilsētas DKS reģistrā. Un ņemot vērā reģistrācijas datus, 93% no reģistrētam DKS ir nehermētiskas krājtvertnes. Šo sistēmu īpašniekiem jārēķinās, ka 2022. gadā tiks uzsākta DKS ekspluatācijas kontrole un, ja DKS sistēmas tiks atzītas par neatbilstošām vides aizsardzības prasībām un to ekspluatācijā netiks ievērotas normatīvo aktu prasības, īpašniekiem saskaņā ar Liepājas pilsētas saistošiem noteikumiem Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā” var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu – fiziskām personām līdz 350 eiro, bet juridiskām personām – līdz 1400 eiro.

 

SIA “Liepājas ūdens” aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuri vēl nesaņem sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, izbūvēt pievadu centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas cauruļvadiem un izmantot iespēju lietot kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

 

Pievada izbūves darbu izmaksas ir kapitāla ilglaicīgs ieguldījums, un tas dod iespēju turpmāk vairs neraizēties un neizdot līdzekļus par DKS hermētiskuma nodrošināšanu, nosēdumu un notekūdeņu nodošanu asenizatoram atbilstoši noteiktam izvešanas biežumam, apliecinošu dokumentu glabāšanu un uztraukumiem par normatīvo aktu prasību neievērošanu, par ko attiecīgi var tikt piemērots sods. Viss tas DKS īpašniekiem gada/divu gadu griezumā izmaksās dārgāk nekā pievada izbūve centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

SIA “Liepājas ūdens” speciālisti sniedz bezmaksas konsultācijas, gan par pievada izbūves iespējām un tehniskiem risinājumiem, gan par būvdarbos izmantojamiem materiāliem un darbu izpildi, izmaksām un maksājuma iespējām. Par visiem minētiem jautājumiem SIA “Liepājas ūdens”, izmantojot speciālistu zināšanas un kā arī tehnisko nodrošinājumu, piedāvā arī savus pakalpojumus, tai skaitā būvdarbiem. Tāpat SIA “Liepājas ūdens” ar atsaucību strādā, lai vienotos par klientam piemērotāko tehnisko risinājumu, pievada izbūves laiku un maksājuma kārtību, piemēram, sadalot maksājumu par būvdarbiem un nosakot ilgāku samaksas termiņu.

SIA “Liepājas ūdens” aicina DKS īpašniekus vērsties SIA „Liepājas ūdens”, K.Valdemāra ielā 12, Tehniskajā daļā, tālrunis 63422318.

 

Rūpēsimies par vidi, kurā dzīvojam, par savu un citu veselību jau šodien!