SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

 

Realizējot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, izbūvēti un ekspluatācijā pieņemti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopgarumā 8,2 km Liepājas pilsētas 59 ielās un to posmos, kur iedzīvotājiem nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Projekta īstenošanas rezultātā kopējais Liepājas pilsētas iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir nodrošināta iespēja saņemt normatīvo aktu prasībām atbilstošus centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, jau sasniedzis 99,96% no kopējā iedzīvotāju skaita Liepājā. Šis rādītājs ir viens no augstākiem Latvijā, kas liecina par to, ka gandrīz visiem iedzīvotājiem Liepājas pilsētā ir dota iespēja veidot kvalitatīvus sadzīves apstākļus.

Ja esat nolēmuši uzlabot savus sadzīves apstākļus, saņemt kvalitatīvus centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, jums ir jāsper tikai trīs soļi!

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar pievada izbūvi centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, SIA “Liepājas ūdens” speciālisti sniedz bezmaksas konsultācijas, gan par pievada izbūves iespējām un tehniskiem risinājumiem, gan par būvdarbos izmantojamiem materiāliem un darbu izpildi, izmaksām un maksājuma iespējām. Par visiem minētiem jautājumiem SIA “Liepājas ūdens”, izmantojot speciālistu zināšanas un atbilstošu kvalifikāciju, kā arī tehnisko nodrošinājumu un iespējas, piedāvā arī savus pakalpojumus, tai skaitā būvdarbiem. Tāpat SIA “Liepājas ūdens” ar atsaucību strādā, lai vienotos par klientam piemērotāko tehnisko risinājumu, pievada izbūves laiku un maksājuma kārtību, piemēram, sadalot maksājumu par būvdarbiem un nosakot ilgāku samaksas termiņu.

SIA “Liepājas ūdens” lūdz nekustamā īpašuma īpašniekus, kuri vēl nesaņem sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, izbūvēt pievadu centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas cauruļvadiem un izmantot iespēju lietot kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

 

Personas, kurām pieder nekustamais īpašums, bet kuras līdz šim izmanto individuālos risinājumus ūdens ieguvei un/vai kanalizācijas novadīšanai, aicinām vērsties SIA „Liepājas ūdens”, K.Valdemāra ielā 12, Tehniskajā daļā, tālrunis 63422318.

Likvidējot nehermētiskās krājtvertnes, veicināsim kvalitatīvu dzīves vidi sev, saviem bērniem, tuviniekiem un kaimiņiem. Savukārt centralizētās kanalizācijas sistēmas izmantošana ļauj ātri un droši nogādāt notekūdeņus līdz attīrīšanas iekārtām, kas samazina iespējamā piesārņojuma radīšanu apkārtējā vidē, kā arī veicina zaļas un tīras pilsētvides saglabāšanu Liepājas pilsētā.

Jo vairāk mājsaimniecību pieslēgsies centralizētajai kanalizācijai, jo lielāki būs vides kvalitātes uzlabojumi un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums. SIA “Liepājas ūdens” iesaka iedzīvotājiem būt tālredzīgiem un pieslēgt savus īpašumus centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, novadīt notekūdeņus videi draudzīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tādējādi saudzējot apkārtni un veicinot Liepājas pilsētas ilgtspējīgu un dabai draudzīgu attīstību.

Rūpēsimies par vidi, kurā dzīvojam, par savu un citu veselību jau šodien!