AICINA NEKAVĒTIES AR DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCIJU!

 

SIA “Liepājas ūdens”, kas Liepājas pilsētā veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju un to uztur, izsaka pateicību visiem tiem liepājniekiem, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri ir izrādījuši pilsonisko un lokālpatriotisko atbildību un ir iesnieguši decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.

SIA “Liepājas ūdens” atgādina, ka atlicis tikai pusgads līdz 2021. gada 31. decembrim, kad nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāreģistrē Liepājas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un jānodrošina to apsaimniekošana atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Šādu prasību, līdz 2021.gada 31.decembrim iesniegt minēto reģistrācijas apliecinājumu, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

 

SIA “Liepājas ūdens” jau kopš 2019.gada rakstiski informē tos liepājniekus, kuru īpašumā esošā sistēma būtu reģistrā iekļaujama. Uz šo brīdi decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ir reģistrētas 227 sistēmas. Taču vēl jāsaskaras ar situācijām, kad īpašnieki nereaģē uz ūdenssaimniecības uzņēmuma aicinājumu.

SIA “Liepājas ūdens” vērš uzmanību uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku pienākumiem, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”:

  1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuru notekūdeņu krājtvertņu tehniskais stāvoklis neatbilst normatīvo aktu prasībām un tās turpmākā ekspluatācija rada kaitējumu videi un cilvēku veselībai, līdz 2023. gada 31. decembrim ir jāizbūvē pievads centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja nekustamajam īpašuma piegulstošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads;
  2. ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem līdz 2021. gada 31. decembrim jāveic visi nepieciešamie pasākumi – esošās sistēmas pārbūve vai jaunas sistēmas izbūve, lai sistēma atbilstu normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra saistošiem noteikumiem Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā”, par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumu neievērošana var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu – fiziskām personām līdz 350 eiro, bet juridiskām personām – līdz 1400 eiro.

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ir jāiesniedz iesniegums, atbilstoši SIA “Liepājas ūdens” interneta mājas lapā www.liepajas-udens.lv pieejamai iesnieguma veidnei. Papildu informāciju varat saņemt zvanot pa telefonu 63423417 vai rakstot uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..