ATGĀDINĀJUMS

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un apsaimniekošanu

 

SIA “Liepājas ūdens”, kas veic un uztur Liepājas pilsētās decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, atgādina, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri to vēl nav izdarījuši, jāveic minētas sistēmas pirmreizējā reģistrācija.

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ir jāiesniedz iesniegums, atbilstoši SIA “Liepājas ūdens” interneta mājas lapā www.liepajas-udens.lv vai administratīvajā ēkā K.Valdemāra ielā 12 pieejamai iesnieguma veidnei.

Iesniegumu var iesniegt personiski, nosūtot pa pastu uz adresi K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, vai elektroniski uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumam jāpievieno īpašuma piederību apliecinošs dokuments.

 

Reģistrs attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt un kuri joprojām izmanto notekūdeņu krājtvertni (jebkuru rezervuāru – izsmeļamo nosēdbedri, pārvietojamo tualeti, sauso tualeti utml.), septiķi vai individuālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Reģistrējoties īpašniekiem jāuzrāda izvēlētais notekūdeņu apsaimniekošanas veids, tā parametri (tilpums), kā arī mājsaimniecībā saražoto notekūdeņu ikmēneša apjoms un to izvešanas biežums, minot arī šī pakalpojuma sniedzēju. Jāatzīmē, ka asenizācijas pakalpojumu drīkst sniegt tikai Liepājas pilsētas pašvaldībā reģistrēts komersants, kurš garantē savākto notekūdeņu nogādāšanu uz tam speciāli paredzēto vietu. Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs pieejams Liepājas pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.liepaja.lv.

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 31.12.2021. jāreģistrē pašvaldības decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un jānodrošina apsaimniekošana atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt SIA “Liepājas ūdens” K.Valdemāra ielā 12, tel. 63423417, e-pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Šobrīd centralizētie kanalizācijas pakalpojumi Liepājas pilsētā ir pieejami 99,9% iedzīvotāju.

Tas nozīmē, ka visticamāk jūsu īpašumam piegulstošajā ielā jau ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi. Pārsvarā visiem īpašumiem jau ir izbūvēti arī kanalizācijas pievadi līdz ielu sarkanajai līnijai un māju īpašniekiem atliek tikai neliels darbu apjoms savā īpašumā.

Kas jādara, lai veiktu ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu savai privātmājai?

Lai uzsāktu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pieslēguma izbūvi, namīpašnieki aicināti vērsties SIA “Liepājas ūdens” K.Valdemāra ielā 12, tel. 63423417, e-pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kādas ir kanalizācijas pievada izbūves izmaksas?

Pievada izbūves izmaksas ir atkarīgas no nepieciešamo cauruļvadu garuma un materiāla, kā arī no katras konkrētās situācijas – ielu tīklu un mājas izvadu novietojuma, iespējamiem ierobežojumiem – siltumnīca, dārza stādījumi, bruģis iekšpagalmā, u.c., kas var palielināt cauruļvadu garumu un attiecīgi izmaksas.

Ir aprēķināts, ka kanalizācijas pievada izmaksas ir apmēram 15 EUR par vienu metru. Ja nepieciešama kanalizācijas aka, tad tas vēl papildus izmaksās apmēram 150 EUR. Tātad kopējās izmaksas kanalizācijas pievadam ar garumu 10 metri, un vienu kanalizācijas aku ir apmēram 300 EUR. Īpašniekiem jārēķinās, ka zālāja un pagalma seguma atjaunošanas darbi jāveic par saviem līdzekļiem.

Vai ir kāds risinājums, ja ir nepietiekami finanšu līdzekļi?

SIA „Liepājas ūdens” var piedāvāt dažādus risinājumus, lai palīdzētu un atbalstītu ikviena iedzīvotāja vēlmi saņemt centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Uzņēmums strādā ar katru potenciālo klientu individuāli un izskata konkrētos tehniskos risinājumus, kas būtu ekonomiski visizdevīgākie mājas īpašniekiem. Uzņēmuma speciālisti sniedz bezmaksas konsultāciju par nepieciešamiem materiāliem, to iegādes iespējām, kā arī par pievada izbūvi un izmaksām.

Attiecīgi var tikt noslēgta vienošanās par atliktu maksājumu, vai pakāpenisku izmaksu nomaksu gada vai divu gadu garumā. Katram konkrētam gadījumam uzņēmums meklē tādus risinājums, kas varētu būt pieņemami arī iedzīvotājiem, kuriem ir finansiāli mazākas iespējas segt nepieciešamos izdevumus.