Centrālā finanšu un līgumu aģentūra veic pārbaudi par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” ieviešanu

Publicēts: 2020. gada 7. oktobrī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) septembrī veica pārbaudi SIA “Liepājas ūdens”, lai pārliecinātos par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta” ieviešanu.

CFLA darbinieki pārbaudīja, kā tiek nodrošināta projekta ieviešanas vadība un pārraudzība, projekta dokumentācijas sagatavošana, plūsma un uzglabāšana. Liela uzmanība pārbaudes laikā tika veltīta finanšu dokumentu pārbaudei, tai skaitā maksājumu pieprasījumu atbilstībai un izmaksu attiecināmības pārbaudei. Tāpat tika izvērtēta ar projekta ieviešanu saistītā būvdarbu izpildes dokumentācija. CFLA darbinieki pārbaudīja izpildes rasējumus, būvdarbu žurnālus un segto darbu aktus, kā arī būvdarbu faktisko izpildi dažādās pilsētas ielās.

SIA “Liepājas ūdens” saņēma CFLA pārbaudes aktu par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta” ieviešanu, kurā norādīts, ka netika konstatētas atkāpes no projekta līguma vai Eiropas Savienības Kohēzijas fondu apguvi saistošo Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem. Projekta ieviešana saņēma pozitīvu novērtējumu.