Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu pieņemšanu ekspluatācijā

Publicēts: 2020.gada 16.martā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr. 5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 1 861 672,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir EUR 1 332 585,0 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir EUR 529 087,0 apmērā.

 

SIA “Liepājas ūdens”, ņemot vērā Liepājas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.12 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā”, informē nekustamā īpašuma īpašniekus par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu pieņemšanu ekspluatācijā.

 

SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā Nr.010-2 “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta” ir pieņemts ekspluatācijā būvobjekts: 

Kanalizācijas kolektora būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Fēniksa un Jaunā ielā.

 

SIA “Liepājas ūdens” lūdz īpašniekus, kuru nekustamie īpašumi atrodas iepriekš minētajās ielās un kuri vēl nesaņem centralizētus ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, sazināties ar uzņēmuma tehnisko daļu, lai saņemtu tehniskos noteikumus pievadu izbūvei, kā arī informāciju par nepieciešamajām turpmākajām darbībām, lai noslēgtu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu.

 

Nekustamā īpašuma īpašnieki tiks informēti arī personīgi tuvākā laikā, nosūtot vēstules.

 

 

Norādām, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2023. gada 31. decembrim nodrošina sistēmas atbilstību noteikumu 4.punktā minētajām prasībām. Ja šajā termiņā decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība 4.punktā noteiktajām prasībām nav nodrošināta un nekustamajam īpašumam piegulošā ielā ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir izbūvēt pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt uzņēmuma tehniskās daļas vadītājai Žanetai Trusovai, tel.63422318.