DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU APSAIMNIEKOŠANA LIEPĀJĀ

Publicēts: 2019.gada 19.decembrī

 

SIA “Liepājas ūdens” šī gada 1. jūlijā uzsāka Liepājas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu - septiķu, notekūdeņu krājtvertņu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu reģistrāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju.

Pēc pusgada darba jau varam atskatīties un novērtēt, kā mums ir veicies un kāda ir situācija Liepājas pilsētā.

Apsekotas 70 decentralizētās kanalizācijas sistēmas, galvenokārt tajos īpašumos, kuriem piegulošajā ielā atrodas centralizētie kanalizācija cauruļvadi un, tātad, to īpašniekiem ir dotas visas iespējas izmantot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus. Ir arī otra iespēja, ko var izmantot decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieki, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu – novadīt notekūdeņus hermētiskās krājtvertnēs un tās regulāri izvest, lai nepieļautu vides piesārņošanu ar notekūdeņiem.

Taču tā nenotiek! No septiņdesmit apsekotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām tikai vienā īpašumā ir izbūvēta vietējā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, vienā kanalizācijas ūdeņi tiek novadīti septiķī, 11 īpašumos tiek ekspluatētas hermētiskas krājtvertnes, bet pārējās 57 decentralizētās kanalizācijas sistēmas bija nehermētiskas krājtvertnes! Un tas nozīmē, ka notiek regulāra un apjomīga gruntsūdeņu piesārņošana!

Skatoties vienpusēji, var apgalvot, ka katrs iedzīvotājs pats izvēlas, kādu ūdeni viņš lieto un pats atbild par savu veselību, taču nedrīkst ignorēt piesārņojumu, ko rada nehermētiskas kanalizācijas krājtvertnes. Šo krājtvertņu īpašnieki skaidroja, ka viņu kanalizācijas ūdeņi tiek uzkrāti bedrē un regulāri izvesti. Taču tā ir neizpratne par patieso situāciju. Vajadzētu padomāt – vai tiešām izvedam tikpat daudz, cik ūdens iztērējam? Cik lielai ir jābūt kanalizācijas krājtvertnei, lai tā spētu uzņemt ūdeni no vannas, dušas, tualetes, trauku mazgājamās un veļas mašīnas. Faktiski nehermētiskā krājtvertnē uzkrājas tikai biezumi – pārējais iefiltrējas gruntī. Ar gruntsūdeņiem piesārņojums no notekūdeņiem nokļūst gan kaimiņa ūdens akā, gan pilsētā esošajās ūdens tilpnēs, piemēram, Tirdzniecības kanālā un Liepājas ezerā. Šis fakts ir nozīmīgs sabiedrībai kopumā un nav katra personīgā darīšana.

Veicot pārrunas ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, daudzi teica „Mēs desmitiem gadu esam lietojuši savas lokālās kanalizācijas krājtvertnes un nekas ļauns nav noticis. Kāpēc gan tagad mums būtu jātērē nauda un jāpieslēdzas centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. Te nu jāatzīst, ka šādā attieksme nav pareiza, tā rada riskus un negatīvi ietekmē apkārtējās vides stāvokli.

Pirmkārt, desmitiem gadu laikā gruntsūdeņi ir piesārņoti un par to liecina dažādas analīzes. Turklāt arī Liepājā vairākās akās ir konstatēts bakteriālais piesārņojums, ko varētu būt radījušas tieši noplūdes no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Otrkārt, jāmin ekonomiskais pamatojums. Šobrīd ir sakārtoti normatīvie akti, kas nosaka, ka bez sodiem var tikt ekspluatētas tikai hermētiskas krājtvertnes, kas pēc apsekošanas rezultātiem mūsu pilsētā ir liels retums. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir jāņem vērā reģistrācijas apliecinājumā noteiktais krājtvertņu izvešanas biežums un jārēķinās ar lielām izmaksām par asenizācijas pakalpojumiem, jo krājtvertņu izvešana pārsvarā gadījumu ir jāveic vairākas reizes gadā. Tāpat būtiskus finansiālos ieguldījumus prasīs decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārbūve un to turpmākā apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem jārēķinās ar šādām prasībām:

  • ja tiek izmantota krājtvertne – tai jābūt hermētiskai, lai notekūdeņi neiesūcas gruntī un uzkrātie notekūdeņi regulāri jānodod asenizatoram;
  • ja tiek izmantots septiķis – tam jābūt nodrošinātām ar filtrācijas lauku, turklāt uzkrātie nosēdumi regulāri jānodod asenizatoram;
  • ja tiek izmantotas lokālās attīrīšanas iekārtas – jāskatās, lai tās tiek ekspluatētas atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai un jāveic regulāra apkope (reizi gadā vai atbilstoši ražotāja nosacījumiem). Ja gadās avārija, pēc tās jāveic ārkārtas apkope. Par veikto apkopi jāinformē reģistra uzturētājs.

SIA “Liepājas ūdens” aicina visus decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus pārdomāt un izvērtēt, vai tomēr ilgtermiņā nebūtu izdevīgāk izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus. Varbūt tieši šobrīd ir īstais laiks, lai kopīgi ar SIA “Liepājas ūdens” speciālistiem pārrunātu pievada izbūves iespējas un pavasarī, kad laika apstākļi uzlabosies un kļūs piemērotāki būvdarbu izpildei, izbūvēt kanalizācijas pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Pievada izbūvei būs nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to, atbilstoši prasībām, parūpēsies SIA “Liepājas ūdens”.

SIA “Liepājas ūdens” piedāvā iespēju kopīgi izvēlēties piemērotāko tehnisko risinājumu un materiālus, kā arī pievada izbūves darbu izmaksas segt pa daļām divu gadu laikā, ja būvdarbus pasūtīsiet veikt mūsu uzņēmumam.

Liepājnieki lepojas ar savu pilsētu, bet pilsēta nav tikai tās redzamā daļa – sakoptībai ir jābūt visos līmeņos, arī zem zemes. Tā ir mūsu kopēja vide, kas jāsaglabā pašu labklājībai un nākamajām paaudzēm.