Informācija par datu apstrādi SIA “Liepājas ūdens”

 

Vispārīga informācija

Ikvienam Datu subjektam ir tiesības būt informētam par kārtību, kādā notiek personas datu apstrāde Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Liepājas ūdens” (turpmāk LU).

No 2018. gada 25. maija Latvijā personas datu apstrādes prasību ievērošanā ir piemērota Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ir saistoša arī sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējam LU.

Personas datu apstrāde ir LU nepieciešama, lai uzņēmums varētu likumīgi realizēt savu saimniecisko darbību.

LU ir Jūsu personas datu Pārzinis, kuram esat iesniedzis savus personas datus, pamatojoties uz sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma vai cita savstarpēji noslēgtā līguma izpildi, vai arī pirms līguma noslēgšanas, lai sagatavotu līgumu.

LU, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir ieviesusi jaunus personas datu apstrādes noteikumus, nosakot, kā un kādus personas datus apstrādājam, sniedzot pakalpojumus.

LU, ievērojot normatīvo aktu prasības, nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

LU nodrošina, ka personas datu apstrāde ir godīga un pārredzama un visas no piemērojamiem tiesību aktiem izrietošās personas tiesības ir īstenojamas.

LU ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt datu apstrādes noteikumus saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

 

Izmantotie termini

Abonents - nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, vai tā pilnvarota persona, dzīvokļu īpašumu mājā visu dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona, kura ir noslēgusi sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu ar LU.

Datu aizsardzības speciālists – uz ar LU noslēgta uzņēmuma līguma pamata nodarbināta persona ar attiecīgām profesionālām zināšanām un pieredzi.

Datu apstrāde – jebkura ar personas datiem veikta darbība, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, glabāšana, pārveidošana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtīšana, dzēšana.

Datu subjekts – fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.

Datu apstrādātājs - ar rīkojumu iecelti LU darbinieki, kas strādā uz līguma pamata, LU vārdā un interesēs apstrādā LU rīcībā esošos personas datus.

Klients - fiziska persona, kura ir noslēgusi līgumu ar LU.

Pārzinis – LU, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi, atbilstoši normatīviem aktiem.

Personas dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“Datu subjektu”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

Kādēļ tiek apstrādāti personas dati

LU tiek veikta tikai tādu personas datu apstrāde, kuriem ir noteikts likumiski pamatots nolūks un tiek izmantoti tikai attiecīgā nolūka sasniegšanai nepieciešamie minimālie personas datu apjomi.

Personas datus apstrādā saskaņā ar šādiem likumiskiem pamatiem:

1) līguma noslēgšana un izpilde;

2) lai izpildītu LU saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un aizstāvētu savas leģitīmās intereses;

3) saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;

4) personāla vadības nolūkos.

Mums personas dati noteikti būs nepieciešami arī gadījumos, ja Jūs vēlēsieties saņemt kādu citu mūsu sniegto pakalpojumu, piemēram, specializētā transporta pakalpojumiem kanalizācijas tīklu skalošanai vai krājtvertņu izvešanai, pievadu izbūvei, centrālās testēšanas laboratorijas pakalpojumu saņemšanai u.c.

Tāpat Jūsu personas dati ir nepieciešami gadījumā, ja Jūs zvanāt uz LU operatora telefona numuru, lai ziņotu, piemēram, par avāriju ūdensapgādes vai kanalizācijas cauruļvados.

Mēs Jūs nekavējoties informēsim gadījumā, ja būs nepieciešamība mainīt Jūsu personas datu apstrādes sākotnējo nolūku.

 

Kādā veidā tiek iegūti personas dati

Pamatā LU personas datus iegūst tieši no personas, uz kuru šie personas dati attiecas, saņemot:

1) pieteikumu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanai;

2) pieprasījumu tehnisko noteikumu saņemšanai;

3) pieteikumu ūdens vai notekūdeņu kvalitātes pārbaudei mūsu Centrālajā testēšanas laboratorijā;

4) lūgumu sniegt citus pakalpojumus, piemēram – notekūdeņu cauruļvadu skalošanu un krājtvertņu izvešanu;

5) personas iesniegumu - lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu;

6) zvanus uz operatora telefona numuru.

Ievērojot LU leģitīmās intereses, mēs veicam video novērošanu uzņēmuma ūdenssaimniecības objektos, par ko pie attiecīgajiem objektiem ir izvietotas atbilstošas norādes.

 

Kādi personas dati tiek apstrādāti

LU apstrādā tikai tādus personas datus, kas sniedz iespēju Jūs identificēt, kontaktēties ar Jums un sniegt Jums nepieciešamos pakalpojumus:

1) identifikācijas dati – vārds, uzvārds, kods;

2) kontaktinformācija – dzīvesvietas adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

3) pēc Jūsu norādījuma Jūsu kontaktpersonas - vārds, uzvārds, tālruņa numuru, e-pasta adrese;

4) cita informācija - īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, piemēram, zemes grāmatu apliecība.

 

Kā tiek aizsargāti personas dati

LU nodrošina, ka Jūsu iesniegtie personas dati tiek aizsargāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

Jūsu personas datiem var piekļūt tikai Datu apstrādātājs, kuram tie ir nepieciešami saskaņā ar amata pienākumu izpildi:

1) personas dati tiek ierakstīti abonentu daļas datu bāzē, kurā piekļuve ir tikai LU abonentu daļas Datu apstrādātājiem un tā ir aizsargāta ar drošu paroli;

2) personas dati tiek ierakstīti grāmatvedības datu bāzē, kurā piekļuve ir tikai LU grāmatvedības Datu apstrādātājiem un tā ir aizsargāta ar drošu paroli;

3) personas dati tiek ierakstīti līgumos vai citos dokumentos, kuri tiek glabāti telpās, ar ierobežotu piekļuvi.

 

Lai nodrošinātu Jūsu personas datu aizsardzību, turpmāk, sazinoties ar mums, mēs Jums lūgsim sniegt sekojošu informāciju:

1) saziņa pa telefonu – vārds, uzvārds, līguma numurs, adrese;

2) elektroniska saziņa e-pastā – vārds, uzvārds, līguma numurs, pakalpojuma sniegšanas adrese;

3) komunikācija birojā klātienē – vārds, uzvārds, līguma numurs vai personas identifikāciju apliecinošs dokuments;

4) pasta sūtījumi – vārds, uzvārds, līguma numurs, pakalpojuma sniegšanas adrese.

 

Mēs augstu vērtējam Jūsu personas aizsardzību, tāpēc varat būt pārliecināti, ka Jūsu personas dati ir drošībā un mēs nesniedzam Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot:

1) saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

2) normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

3) normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LU leģitīmo interešu aizsardzībai.

 

Cik ilgi tiek glabāti personas dati

LU personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir spēkā kāds no šiem nolūkiem:

1) līgums starp LU un Abonentu/Klientu;

2) nepieciešamība LU leģitīmo interešu īstenošanai un aizsardzībai;

3) Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei.

Gadījumā, ja Jūsu līgumsaistības ar LU ir beigušās, mēs personas datus uzglabāsim vēl 10 gadus pēc līguma termiņa beigām.

 

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par Jūsu personas datiem, kas mums ir pieejami un piekļūt tiem. Tā kā Jūs esat atbildīgs/a par to, ka Jūsu personas dati ir patiesi un pilnīgi, varat jebkurā brīdī tos grozīt, papildināt, pieprasīt ierobežot to apstādi vai pieprasīt tos dzēst.

Jūsu personas dati tiks dzēsti, ņemot vērā piemērojamo normatīvo aktu prasības par personas datu uzglabāšanas ilgumu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu un informācijas sniegšanu, LU ir izstrādātas iesniegumu veidnes, kuras ir pieejamas LU mājas lapā un LU administrācijas ēkā K.Valdemāra ielā 12, un kuras lūdzam izmantot iesniegumā par datu apstrādi. Iesniegumu Jūs varat iesniegt pa pastu vai personīgi K.Valdemāra ielā 12, Liepāja, LV-3401.

Atbildi uz Jūsu iesniegumu mēs sniegsim mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un apjomu, atbildes sniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trīs mēnešiem, par ko mēs Jūs informēsim.

Svarīgi atcerēties, ka Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tikpat viegli, kā Jūs to sniedzāt, bet ja Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības, varat vērsties pie LU datu aizsardzības speciālista, kā arī iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā.

 

Veidnes datu subjekta tiesību īstenošanai

1) Informācijas saņemšanai par personas datu apstrādi (atvērt šeit);

2) Par personas datu labošanu (atvērt šeit);

3) Par personas datu dzēšanu (atvērt šeit);

4) Par personas datu aptrādes ierobežošanu (atvērt šeit).

Iesniegumus var iesniegt nosūtot pa pastu: SIA “Liepājas ūdens” K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401 vai piegādājot personīgi SIA “Liepājas ūdens” sekretārei - referentei K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401.


  

Lūdzam sazināties ar mums, ja Jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, neskatoties uz to, vai mēs jau rakstiski esam vienojušies par mūsu attiecībām vai Jūs tikai plānojat kļūt par mūsu abonentu vai klientu.

 

SIA "Liepājas ūdens" personas datu aizsardzības speciālists ir Imants Krastiņš, adrese: K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401; epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .