Publiskojamā informācija

 

Nr.

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Vispārējie stratēģiskie mērķi (atvērt šeit)

2. 

 Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Ūdensapgādes un kanalizācijas

pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem

Liepājas pilsētā, kā arī notekūdeņu attīrīšana

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Nefinanšu mērķu izpilde 2018. gadā (atvērt šeit)

Finanšu mērķu izpilde 2018. gadā (atvērt šeit)

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

Iemaksas valsts un pašvaldību

budžetos (atvērt šeit)

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

2018. gadā Sabiedrības pamatkapitāls tika palielināts par 244`143 EUR par Liepājas pilsētas pašvaldības ieguldījumu, kas tika izmantots kā līdzfinansējums projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” un objektā "Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Ložmetējnieku ielā un zemes gabalam Katedrāles ielā 7/13".

6.

Atalgojuma politikas principi

Atalgojuma politikas

principi  (atvērt šeit)

7.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

 SIA "Liepājas ūdens" neveic ziedošanu

atbilstoši likuma Par sabiedrisko

pakalpojumu regulatoriem 27. panta (2) daļai.

8.

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

-Neauditēts 2019. gada pārskats (atvērt šeit)

-Neauditēts 2019. gada deviņu mēnešu pārskats (atvērt šeit)

-Neauditēts 2019. gada sešu mēnešu pārskats (atvērt šeit)

-Neauditēts 2019. gada trīs mēnešu pārskats (atvērt šeit)

9.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

2018. gada pārskats (atvērt šeit)

2017. gada pārskats (atvērt šeit)

2016. gada pārskats (atvērt šeit)

2015. gada pārskats (atvērt šeit)

10.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

SIA „Liepājas ūdens” 100% apmērā ir

Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša

kapitālsabiedrība.

SIA „Liepājas ūdens” nav

līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

11.

Informācija par organizatorisko struktūru

 Organizatoriskā shēma (atvērt šeit)

12.

Informācija par katra saņemtā un veikā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

  Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)

13.

Informācija par iepirkumiem

 Iepirkumi (atvērt šeit)

14.

Cita nozīmīga informācija

-

15.

Statūti

Statūti (atvērt šeit)

16.

Valdes dokuments, kas regulē kapitālsabiedrības darbību

-

17.

Informācija par valdes locekļiem

Informācija par SIA “Liepājas ūdens” valdes priekšsēdētaju (atvērt šeit)

 

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm:

1. 8. janvāris 2020. gads

2. 31. janvāris 2020.gads

3. 5.marts 2020.gads

 

 

SIA "Liepājas ūdens" vērtības un ētikas pamatprincipi (ATVĒRT ŠEIT)

 


 

 

Publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam.