Dzeramā ūdens sagatavošana

Dzeramo ūdeni, ar kuru tiek nodrošināta Liepājas pilsētas ūdensapgāde, iegūst no diviem artēziskajiem ūdens ieguves rajoniem - ūdensgūtnēm Otaņķos un Aisterē. Ūdensgūtne “Otaņķi” atrodas Liepājas ezera austrumu krastā Nīcas novada teritorijā. Ūdensgūtne “Aistere” atrodas Grobiņas noavada teritorijā. No “Otaņku” ūdensgūtnes pazemes ūdeni iegūst jau no 1961. gada, bet no “Aisteres” ūdensgūtnes kopš 1989. gada. 

Dzeramo ūdeni iegūst no 100 m - 450 m dziļiem artēziskiem urbumiem. Tālāk ūdens tiek padots uz attīrīšanu. Divās bioloģiskās atdzelžošanas iekārtās, kas atrodas Ventas ielā 11/17 un ūdensgūtnē „Aistere”, tiek samazināts dzelzs saturs ūdenī. Pēc attīrīšanas dzeramais ūdens nonāk kādā no sešiem dzeramā ūdens rezervuāriem un tālāk tiek padots patērētajiem.

Ūdens kvalitāte

Liepājas pilsētas centralizētās ūdensapgādes tīklos padotā dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

 

Kvalitātes kontroli nodrošina SIA “Liepājas ūdens’’ akreditēta Centrālā testēšanas laboratorija (CTL) un kontrole notiek regulāri, katru dienu.

  

Liepājas dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji:

 

Alsungas ielā (ATVĒRT ŠEIT)

Ventas ielā (ATVĒRT ŠEIT)