Dzeram ūdeni no krāna!

Publicēts 2017.gada 13. decembrī

 

Tā nu tas ir, ka ik dienu cilvēkam nepieciešams dzert tīru un svaigu ūdeni. Latvijā dzeramo ūdeni pārsvarā iegūst no pazemes, arī Liepāja nav izņēmums. Dzeramo ūdeni Liepājas pilsētas centralizētai ūdensapgādei SIA „Liepājas ūdens” iegūst no ūdensgūtnēm „Aistere” un „Otaņķi”, kas atrodas 11 km un 18 km attālumā no pilsētas. Pavisam kopā ūdens ieguvei tiek izmantoti 24 artēziskie urbumi, kuru dziļums ir 100 - 450 metriem.

No dziļurbumiem iegūtais dzeramais ūdens Liepājas pilsētai tiek padots pēc apstrādes bioloģiskajās atdzelžošanas iekārtās, izmantojot dabisku materiālu – speciāli granulētu smilti. Ūdenim netiek pievienotas nekādas ķimikālijas un tas netiek pakļauts nekādai ķīmiskai apstrādei, tādēļ tajā ir saglabājušās visas minerālvielas un sāļi, kas ir tik nepieciešami cilvēka veselībai. 

Lai ūdens vienmēr būtu katrā mājā, lai tas būtu labs, garšīgs un droši dzerams no krāna, SIA “Liepājas ūdens” kolektīvs diendienā veic lielu darbu, sākot no darbinieku rūpēm par artēzisko urbumu ekspluatāciju, pazemes ūdens atdzelžošanu, dezinfekciju un nepārtrauktu piegādi pilsētas iedzīvotājiem. Un beidzot ar ūdens kvalitātes kontroli visā tā garajā ceļa posmā no urbuma līdz patērētājam.

Dzeramā ūdens kontroli Liepājā nodrošina SIA ,,Liepājas ūdens” Centrālā testēšanas laboratorija. Tās veiktajām analīzēm ir augsta ticamības pakāpe, jo laboratorija  kopš 1998. gada ir akreditēta Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā LATAK un  kopš 2009. gada arī pēc starptautiskā standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005. Tas nozīmē, kā laboratorijas aparatūras jutība, testēšanas metožu piemērotība un personāla kvalifikācija atbilst augstām starptautisko dokumentu prasībām.

Katru dienu laboratorija analizē ūdens paraugus pirms padošanas pilsētas ūdensapgādes tīklā. Veic ūdens kārtējo monitoringu ūdens paraugiem, kuri ņemti no patērētāja krāniem gan pilsētas centrā, gan Dienvidrietuma rajonā, Karostā, Zaļajā birzē un Centrālā slimnīcā. Katru mēnesi laboratorija kontrolē visus ielas brīvkrānus un seko līdzi maģistrālo ūdensvadu tīrībai. Vienu reizi gadā tiek veikta pilna ķīmiskā un bakterioloģiskā ūdens analīze urbumos un otrā pacēluma sūkņu stacijās, nosakot kopumā 36 kvalitātes radītājus.

Auditmonitoringu Liepājā nodrošina Valsts veselības inspekcija, papildus pēc sava plāna analizējot pesticīdus, hlororganiskus savienojumus, radioaktīvās vielas utt., paziņojot par analīžu rezultātiem. Izvērtējot visu daudzpusīgo un plašo informāciju par dzeramā ūdens kvalitāti, SIA “Liepājas ūdens”, balstoties uz pieredzi un bagātīgo analītisko bāzi var kvalificēti apgalvot: Liepājā dzeramo ūdenī var droši dzert no krāna. Dzeramā ūdens kvalitāte atbilst visām Latvijas Republikas un Eiropas normatīvo aktu prasībām.

Tomēr, runājot par dzeramā ūdens kvalitāti, liela nozīme jāpievērš ēku iekšējās ūdensapgādes sistēmai. Korodējušajās caurulēs var palielināties ūdens duļķainība, dzelzs koncentrācija, kura cilvēka organismam nav bīstama, bet pasliktina ūdens garšu un smaržu.

SIA “Liepājas ūdens” piegādātais dzeramais ūdeni ir būtisks vērtīgo sāļu avots. Kalcija un magnija sāļi ir ūdenī izšķīdušā veidā un pilnībā iekļaujas cilvēka organisma vielu apmaiņā, pastiprina kaulus, nodrošina muskuļu, sirds un nervu sistēmas darbību. Dzeramā ūdens sastāvā esošie un cilvēka veselībai nepieciešamie kālijs un nātrijs, tāpat kā kalcijs un magnijs, asimilējas cilvēka organismā viegli un efektīvi. Vārīšanas procesā ūdens cietība samazinās divas reizes un ūdens uzturvērtība pazeminās proporcionāli. Ja dodat priekšroku nostādinātam ūdenim vai gribat uzglābāt to lielā traukā, jāievēro tīrība, jo trauka iekšpusē var veidoties nogulumi un vairoties mikrobi.

         

SIA “Liepājas ūdens” Centrālā testēšanas laboratorija Ventas 11/17, Liepāja


STRĀDĀJAM ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI

Jau daudzu gadu garumā SIA “Liepājas ūdens” īsteno lielus, nozīmīgus un arī darbu ziņā apjomīgus projektus ūdenssaimniecības attīstībai. Arī šobrīd tiek īstenots projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez  PVN  ir  2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā. Projekta mērķis ir turpināt attīstīt SIA „Liepājas ūdens” sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un izmantošanu, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.

Līgums par Projektā plānoto būvdarbu izpildi tika noslēgts 2017. gada pavasarī ar AS “UPB”. Visu vasaru turpinājās intensīvs darbs būvlaukumos, lai izbūvētu jaunus kanalizācijas sistēmas cauruļvadus. Šobrīd ir izbūvēti 4,4 km centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi dažādās Liepājas pilsētas ielās un ielu posmos un 1 km pieslēgumi nekustamiem īpašumiem.

Tā kā laika apstākļi atļauj, pašreiz turpinās būvdarbi vēl divos objektos. Viens no tiem ir rajonā, ko pilsētā dēvējam par “Jauno pasauli”. Šis ir viens no tiem objektiem, par kura realizāciju būs vislielākais gandarījums, jo šajā rajonā līdz šim nebija veikti darbi, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumus. Tagad ir izbūvētas divas jaunas notekūdens pārsūknēšanas stacijas un kanalizācijas cauruļvadi 1,5 km kopgarumā. Plānojam, ka līdz gada beigām objektu varēsim pieņemt ekspluatācijā.

Tāpat darbi turpinās Darbnīcu ielas rajonā, kur arī ir paredzēts izbūvēt notekūdens pārsūknēšanas staciju. Visas stacijas ir izbūvētas astoņu metru dziļumā un turpat ir uzstādīti sūkņi, kas nodrošina notekūdeņu pārsūknēšanu. Virszemē redzams tikai stacijas vāks un automātikas skapītis, kurā ir viss nepieciešamais aprīkojums, lai nodrošinātu staciju automātisko vadību un pārraudzību no centrālā dispečera punktā Alsungas ielā. Visus projekta būvdarbus plānots pabeigt 2018. gada rudenī.

Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Jaunajā pasaulē


UZTURĒSIM TĪRU VIDI, KURĀ DZĪVOJAM

Gan mūsu ikdienas darbs, gan apjomīgo projektu realizācijas mērķis ir uzlabot dzīves līmeni Liepājas iedzīvotājiem, tas nozīmē arī panākt vides piesārņojuma samazinājumu.

Liepājnieki lepojas ar savu pilsētu, bet pilsēta nav tikai tās redzamā daļa – sakoptībai ir jābūt visos līmeņos, arī zem zemes. Visvairāk mūs uztrauc gruntsūdeņu piesārņošana no lokālajām kanalizācijas nosēdbedrēm. Ja kāds saka, ka viņa kanalizācijas ūdeņi tiek uzkrāti bedrē un vēlāk izvesti, tad vajadzētu padomāt par izmantotās bedres tehnisko stāvokli, vai un cik tā ir hermētiska, vai tiešām izvedam tikpat daudz, cik ūdeni iztērējam? Cik lielai būtu jābūt kanalizācijas nosēdbedrei, lai tā spētu uzņemt ūdeni no vannas, dušas, tualetes un veļas mašīnas? Ja bedre nav hermētiska, faktiski tajā uzkrājas tikai biezumi – pārējais iefiltrējas gruntī un pašteces rezultātā nonāk, piemēram, Tirdzniecības kanālā vai Liepājas ezerā, kaimiņa vai paša ūdens ņemšanas akās. Tā arī ir atbilde uz jautājumus kāpēc gan mums būtu jātērē nauda un jāpieslēdzas centralizētiem kanalizācijas tīkliem, ja mēs desmitiem gadu esam lietojuši savas lokālās kanalizācijas nosēdbedres un nekas ļauns nav noticis.

SIA “Liepājas ūdens” jau vairākkārt ir aicinājis iedzīvotājus būt tālredzīgiem un saprotošiem un nevilcināties ar lēmumu pievienot savus īpašumus jaunizbūvētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem. Iedzīvotājiem būtu jāņem vērā, ka šobrīd šis jautājums ir kļuvis sevišķi aktuāls, jo 2016. un 2017. gadā ir pieņemti un stājušies spēkā vairāki normatīvie akti, kas tieši vērsti uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jautājumiem, kas skar iedzīvotāju atbildību un pienākumus, lai tiktu ievērots pamatprincips, kas nosaka, ka piesārņotājs maksā

Ticam, ka Liepājas iedzīvotāji ir labi izglītoti vides jautājumos un saprot, ka gruntsūdeņu piesārņošana no lokālām kanalizācijas nosēdbedrēm nav pieļaujama, īpaši tad, ja centralizētie kanalizācijas tīkli ir izbūvēti un ir pieejami.

SIA “Liepājas ūdens” apkopotie dati liecina, ka joprojām Liepājas pilsētā apmēram 300 īpašumos nehermētiskas nosēdbedres šobrīd, diemžēl, tiek izmantotas kā sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanas veids.

Izmantojot centralizētās kanalizācijas sistēmu un likvidējot nehermētiskās nosēdbedres, veicināsim kvalitatīvu dzīves vidi sev, saviem bērniem, tuviniekiem un kaimiņiem. Ceram uz iedzīvotāju izpratni un ieinteresētību, jo vēlme jau mums visiem viena – dzīvot sakoptā vidē, saglabāt to bērniem un lepoties ar savu pilsētu – Liepāju!