Aktuāli projekti

 

 

Projekts

Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta

Nr.

5.3.1.0/16/I/010

Līgums ar CFLA   noslēgts

2017. gada 27. februāris

Līguma Grozījumi Nr.1 ar CFLA noslēgti

2019. gada 28. martā

Projekta kopējās

izmaksas

EUR 1 861 672,07 (bez PVN)

no kurām:

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir EUR 1 332 584,87 (71,58%).

Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 529 087,20 (28,42%).

Mērķis

Palielināt to iedzīvotāju skaitu, kuriem ir iespēja saņemt un kuri izmanto normatīvajiem aktiem atbilstošus centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus Liepājas pilsētā.

Veicināt EK Padomes Direktīvas 91/271/EEK “Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” ieviešanu.

Plānotie pasākumi

Jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu izbūve Liepājas pilsētā.

Esošo kanalizācijas cauruļvadu pārbūve, kas nepieciešama projekta ietvaros izbūvējamo jauno kanalizācijas cauruļvadu posmu darbības nodrošināšanai.

Būvdarbu Līgumi

 

Būvdarbu līgums Nr. 010-1 “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” noslēgts 2017. gada 27. martā ar būvuzņēmēju A/S “UPB” par kopējo summu EUR 1 198 516,99. Līgums pabeigts 2018. gada 25. oktobrī par summu EUR 1 182 272,87.

Izbūvēti 8 km jauni kanalizācijas cauruļvadi un 7 jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, pārbūvēti 0,2 km esošie kanalizācijas cauruļvadi.

Būvdarbu līgums Nr. 010-2 “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6.kārta” noslēgts 2019. gada 25. februārī ar būvuzņēmēju A/S “UPB” par kopējo summu EUR 679 399,20. Līgumā plānots izbūvēt 3,2 km jaunus kanalizācijas cauruļvadus un pārbūvēt 0,06 km esošo kanalizācijas cauruļvadu. Būvdarbi jāpabeidz līdz 2020. gada 31. jūlijam.

 

 

Projekts tiek realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

(Informācija aktualizēta 2019. gada 23.aprīlī)


 

Projekts

Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā

 

Nr.

EKII-3/1

 

Trīspusējs līgums ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” parakstīts

2019. gada 26. februārī

Pamatojums

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr.333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāžu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”, kā arī Vides investīciju fonda 2018. gada 21. decembra lēmums Nr.3/1 “Par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā” iesnieguma apstiprināšanu”.

Projekta kopējās

izmaksas

EUR 100 000 (bez PVN)

no kurām:

EKII (budžeta apakšprogrammas 33.02.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti”) līdzekļi ir 70%.

SIA “Liepājas ūdens” finansējums ir EUR 30%.

Mērķis

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz oglekļa dioksīda emisijas samazinājums 8 545 kgCO2 gadā.

Plānotie pasākumi

Notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā izmantot viedo saules enerģijas tehnoloģiju, uzstādot pašpatēriņa saules elektrostaciju ar kopējo uzstādāmo elektrisko jaudu līdz 75 kilovatiem.

Ieguvumi

Realizējot projektu samazināsies elektroenerģijas patēriņš no centralizētās elektroapgādes sistēmas, tas netieši, bet samazinās arī gaisa piesārņojošo vielu apjomu, kas tiktu saražots iepērkot attiecīgo elektroenerģijas daļu. Izmatojot saules enerģiju elektrības ražošanai, gaisa piesārņojošas vielas netiek radītas.

 

Informācija par projektu “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā” Nr. EKII-3/1 (ATVĒRT  ŠEIT) (Pievienots 2019.gada 22.maijā)

 
(Informācija aktualizēta 2019. gada 23.aprīlī)