Uzņēmuma vispārējie stratēģiskie mērķi

 

Šie mērķi ir attiecināti uz Uzņēmuma pamatdarbību, kas saistīta ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un nosaka galvenos virzienus šo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.

 

Virsmērķis – sabalansēta uzņēmuma attīstība un infrastruktūras ekspluatācija, atbilstoši nākotnē plānotajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem un pieejamiem resursiem.

Galvenais uzdevums - nodrošināt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus patērētājiem Liepājas pilsētā, atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

 

Galvenie darbības virzieni – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas zonas paplašināšana Liepājas pilsētā, modernu, videi draudzīgu tehnoloģiju ekspluatācija, taupīga dabas resursu izmantošana, racionāla pieejamo finanšu resursu apguve un efektīva saimnieciskā darbība.

 

Profesionāls darbinieks - visiem SIA „Liepājas ūdens” darbiniekiem nodrošināt iespējas celt savu kvalifikāciju un profesionalitāti, nodrošināt atbilstošus darba apstākļus un aprīkojumu, lai darbinieki efektīvi un kvalitatīvi veiktu savus pienākumus, tā nodrošinot nepārtrauktu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

 

Darbinieks - uzņēmuma patriots - regulāri informēt un iesaistīt darbiniekus  uzņēmuma darbības un attīstība plānu izstrādē, darbības rezultātā sasniegto rādītāju apkopošanā un iegūto datu analīzē, tā nodrošinot uzņēmuma darbības maksimālu atklātību un darbiniekiem radītu kopīga darba sajūtu.

 

Uzņēmuma reputācija - regulāri informēt sabiedrību par uzņēmuma darbu, plāniem, sasniegtiem rezultātiem, lai veicinātu uzņēmuma atpazīstamību un sadarbību ar abonentiem. Uzlabot un pilnveidot abonētu apkalpošanas procesu, kas nodrošinātu abonentu apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti.