Būvdarbi, realizējot līgumu “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” turpinās

Publicēts: 2017. gada 4. jūlijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

 

Ejot vai braucot pa Liepāju, samērā bieži nākas manīt, ka dažādās pilsētas vietās  pilnā sparā rit būvdarbi. Kanalizācijas kolektoru būvniecību pilsētā veic AS “UPB”, ar ko SIA “Liepājas ūdens” jau martā ir noslēgusi būvdarbu līgumu. Esam gandarīti, ka būvnieki strādā, ievērojot plānoto būvdarbu izpildes laika grafiku, darba kvalitāti un piegādāto materiālu atbilstību prasībām. Šie nosacījumi ir būtiski, un visi svarīgākie jautājumi tiek risināti ciešā sadarbībā ar SIA “Liepājas ūdens” speciālistiem. Šobrīd pilnībā ir pabeigti darbi Rojas ielā, Vaiņodes ielā posmā no Ganību ielas līdz Rojas ielai, Gaujas prospektā, kā arī attiecīgajos posmos Saldus, Nidas, Krūmu un Jāņa Asara ielās. Tūlīt arī minētajās ielās tiks uzsākti seguma atjaunošanas darbi.

Šobrīd darbi notiek Vaiņodes ielā posmā no Rojas ielas līdz Daugavas ielai, Kviešu ielā posmā no Krūmu ielas līdz Mežu ielai un Dorupes ielā no E.Veidenbauma ielas līdz Durbes ielas namam Nr.35.

Lai būvdarbus sekmīgi varētu turpināt, no Liepājas pilsētas būvvaldes ir saņemtas atļaujas centralizētās kanalizācijas sistēmas kolektoru izbūves darbiem šādās pilsētas ielās vai ielu posmos: Dorupes, Caunu, Egļu, Tebras, Zirņu, Dzērves, Baznīcas, Skuju, Rubeņu, Namdaru, Upmales, Caunu un Egļu ielās. Brīvības un Sabiles ielu rajonā tiks izbūvētas divas nelielas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, lai savāktos notekūdeņus no Sabiles, Rendas un Abavas ielas varētu pārsūknēt uz jau esošo kanalizācijas kolektoru, kas atrodas Brīvības ielā Autobusu parka teritorijā.

Visi centralizētās kanalizācijas sistēmas ielu kolektori ir izbūvēti kopā ar  kanalizācijas pievadiem gan katram dzīvojamam namam, gan rūpniecības objektam.   Tādējādi viesiem iedzīvotājiem un citiem patērētājiem ir nodrošinātas iespējas saņemt centralizētos kanalizācijas pakalpojumus. Iedzīvotāji ir informēti par šo iespēju un aktīvi interesējas par nepieciešamajiem pasākumiem, kas jāveic, lai kļūtu par uzņēmuma abonentiem.